tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott GYES-jogosultság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Rehabilitációs ellátásban részesülő édesanya GYES-e

Kérdés: Jogosult lesz GYES-re egy rehabilitációs ellátásban részesülő édesanya?
Részlet a válaszból: […]ellátásra. Amennyiben iker-gyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni a gyermekgondozási segély folyósításának megszüntetése során. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után is tovább jár a segély, mégpedig a gyermek 10. életévének betöltéséig. A szülőn felül jogosult még az említett ellátásra a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa is, abban az esetben, ha a gyermek az első életévét már betöltötte. A nagyszülő részére megállapítandó ellátás esetében további két feltételnek is meg kell felelni. Egyrészt a gondozásra, nevelésre a szülő háztartásában kell sort keríteni, tehát nem a nagyszülő otthonában, másrészt a szülőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy a GYES-ről lemondanak, és egyetértenek a gyermekgondozást segítő ellátásnak nagyszülő részéről történő igénylésével. Ilyen esetben a gyermekkel nem közös háztartásban élő szülő egyetértő nyilatkozatát - kérelemre - a gyámhatóság pótolhatja. A nagyszülő részére a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság kizárólag akkor állapítható meg, ha ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és a jogosultsági feltételek a szülő esetében is fennállnak. Tisztáztuk, hogy az ellátások mely jogszabályokban leírt feltételek alapján állapíthatók meg. Ennél azonban részletesebben kell átnéznünk a szabályozást, ha arra is kíváncsiak vagyunk, hogy egy időben lehetséges-e a két összeg kiutalása egyazon személy részére. Gyermekgondozást segítő ellátás a felsorolt feltételek fennállásakor sem jár minden esetben. Nem jár annak a személynek, aki a szociális törvényben felsorolt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül. Ezen szabályozás alól azonban a törvény jó néhány kivételt engedélyez. Így gyermekgondozást segítő ellátásban részesülhet az a személy, aki a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett keresőtevékenység után járó táppénzben, baleseti táppénzben, ápolási díjban részesül. Ellátásban részesülhet továbbá az, aki társadalombiztosítási nyugellátásban, felekezeti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6540

2. találat: GYES-jogosultság tanköteles ikrek után

Kérdés: Hány gyermek után kaphatja tovább a GYES-t az édesanya, aki jelenleg hármas ikreire tekintettel kapja az ellátást, ha a gyermekek tankötelessé válnak, de közülük nem mind érett az iskola megkezdésére?
Részlet a válaszból: […]született ikergyermekeket egy gyermeknek kell tekinteni. A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincadrésze jár. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege pedig már évek óta nem változott, így az továbbra is 28 500 forint, melyből a kérelmező a nyugdíjjárulék levonását követően 25 650 forintot kaphat kézhez. Amennyiben a GYET nem jár egész hónapra, naptári napokra lebontva ez nettó 855 forintot jelent. Ezzel szemben a gyermekgondozást segítő ellátás havi összege gyermekenként - ide nem értve az egyazon várandósságból született ikergyermekeket - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Az egyazon várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének és az ikergyermekek számának szorzatával. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincadrésze jár.Esetünkben a hármas ikrekre havonta az édesanya vagy az édesapa a járulék levonása nélkül 85 500 forintra jogosult, a járulékok levonását követően a kiutalt összeg 76 950 forint lesz, ezt a következő szabályozás indokolja, melyet szintén a fent megnevezett törvény tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy egészen annak az évnek a végéig, míg a gyermekek nem érik el az iskolaérettséget, a kérelmező a jelzett összegben kaphatja az ellátást. Az élet azonban néha furcsa dolgokat produkál, és hiába hasonlatosak az ikrek sokszor a megszólalásig egymáshoz, az iskolaérettségük nem mindig ennyire egyforma. Néha az egyik gyermek előbb éri el azt. A jogszabály erre az esetre egy külön bekezdéssel válaszol. Amennyiben iker-gyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni. Tehát ha akár egy gyermekre is, az óvodai szakvélemény alapján kedvezőbb, ha még egy évet marad az óvodai nevelés körében, akkor az összes gyermek jogán a kérelmező továbbra is megkaphatja a gyermekgondozást segítő ellátást. Az esetünkre lefordítva azt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6342
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Gyermeknevelési támogatás

Kérdés: Igénybe veheti egész napra az óvodát az a 4 éves legkisebb gyermek, akinek két idősebb testvére már általános iskolába jár, és az édesanya főállású anyaként meg szeretné igényelni a gyermeknevelési támogatást?
Részlet a válaszból: […]együtt élő szülők bármelyike igénybe veheti. Megállapodás hiányában a támogatást igénylő szülő személyéről - kérelemre - a gyámhatóság dönt. A Cst. kizárólag a nagyszülők részére megállapításra kerülő gyermekgondozást segítő ellátás esetére nevez meg tiltó rendelkezéseket a gyermekek nappali elhelyezésével kapcsolatban. Nem jár gyermekgondozást segítő ellátás a nagyszülőnek, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben helyezik el. A vér szerinti szülők esetében ilyenfajta negatív meghatározásra nem kerül sor. A szabályozás nem keverendő össze a nevelésbe vétel miatti elhelyezéssel. Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki olyan gyermek után igényli a támogatást, akit ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el. Ebben az esetben azonban természetesen nem az óvodai ellátásra tér ki a jogszabály. A Cst. R. is megemlíti a napközben elhelyezett gyermekek témakörét. A rendelet sokkal lényegretörőbben foglalkozik a kérdéssel, mint a törvény. A gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, ha a gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult köznevelési intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek - szülők esetében - félévesnél, nagyszülők esetében háromévesnél idősebb. A felsorolt valamennyi gyermek betöltötte már a megadott kort, így nem lehet korlátozni az ellátást a napközbeni elhelyezésre történő indoklással. A gyermeknevelési támogatás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegével, töredék hónap esetén annak harmincadrészével. Jelenleg - már igen hosszú ideje - 28 500 forint. A gyermeknevelési támogatás megállapítását, folyósítását kizárólag a területileg illetékes járási hivatalok családtámogatási osztályai végezhetik, így az ellátás iránti igényt is feléjük kell jelezni. A gyermeknevelési támogatás megállapítása kizárólag kérelemre történhet. Ehhez az ellátáshoz kapcsolódó formanyomtatvány a "Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására". Az első részben a kérelmezőnek meg kell jelölnie azt a jogcímet, amelynek alapján az ellátást igényli, például vér szerinti szülő, gyám vagy szülővel együtt élő házastárs. Meg kell adnia a saját és - amennyiben van - házastársa/élettársa személyes adatait, továbbá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5987

4. találat: GYES-jogosultság beteg gyermek után

Kérdés: Jogosult lehet valamilyen formában GYES-re a szülő a beteg gyermeke után, aki nemrégiben már elmúlt 3 éves, de a betegsége miatt nem vihető közösségbe?
Részlet a válaszból: […]pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, a tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság tényéről szóló, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló jogszabály szerinti igazolást a gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelemhez csatolni kell. Ha a gyermek a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá, és ennek tényét az igazolás benyújtásával a járási hivatalnál bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítása, illetve a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság időtartamának megváltoztatása iránt új kérelmet nem kell benyújtani. A GYES méltányosságból történő igénybevételének két különböző útja van nyitva a kérelmezők előtt. Egyrészt a családtámogatási ügyben eljáró hatóság vezetője méltányossági jogkörben eljárva a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot megállapíthatja a gyermeket nevelő személynek, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak. Esetünkben az ügyben eljáró vezető a lakcím szerint illetékes kormányhivatal vezetőjét jelenti. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról. A méltányosság másik esete - mely itt igénybe vehető -, mikor az eljáró hatóság vezetője méltányossági jogkörben eljárva megállapíthatja, illetőleg meghosszabbíthatja a GYES folyósítását a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. élet-évének betöltéséig, ha a gyermek a betegsége miatt gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem gondozható. A kérelemhez ebben az esetben a fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását kell csatolni arról, hogy a gyermek, betegsége miatt, gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható, nevelhető. A gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelmet a Cst. R. 2. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező formanyomtatványon kell a lakcím szerint illetékes járási hivatalhoz benyújtani.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5512
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: GYET-jogosultság feltételei

Kérdés: Jogosult GYET-re az az édesanya, akinek a gyermekei 4, 12 és 13 évesek, a két nagyobb gyermek heti 3 alkalommal szakköri képzésen vesz részt, a legkisebb pedig óvodás? Elhelyezhető a legkisebb gyermek egész napra az óvodába az ellátás veszélyeztetése nélkül, vagy csak rövidebb időtartamra?
Részlet a válaszból: […]nagyszülők részére megállapításra kerülő gyermeknevelési segély esetére szögez le tiltó rendelkezéseket a gyermekek nappali elhelyezésével kapcsolatban. Nem jár gyermekgondozást segítő ellátás a nagyszülőnek, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben helyezik el. A vér szerinti szülők esetében ilyenfajta negatív meghatározásra nem került sor. A szabályozás nem keverendő össze a nevelésbe vétel miatti elhelyezéssel. Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki olyan gyermek után igényli a támogatást, akit ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el. Ebben az esetben azonban nem erről van szó. A Cst. R. is kitér a napközben elhelyezett gyermekek témakörére. A rendelet sokkal lényegretörőbben foglalkozik a kérdéssel, mint a törvény. A gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, ha a gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult köznevelési intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek szülők esetében félévesnél, nagyszülők esetében háromévesnél idősebb. A felsorolt valamennyi gyermek betöltötte már a megadott kort, így nem lehet korlátozni az ellátást a napközbeni elhelyezésre történő indoklással.A gyermeknevelési támogatás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegével, ami jelenleg 28 500 forint, illetve töredékhónap esetén naptári napokra ennek 30-ad része. A gyermeknevelési támogatás megállapítását, folyósítását kizárólag a területileg illetékes Kormányhivatal Családtámogatási Osztályai végezhetik, tehát az ellátás iránti igényt is feléjük kell jelezni. A gyermeknevelési támogatás megállapítása kizárólag kérelemre történhet a "Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" elnevezésű formanyomtatványon. Az első részben a kérelmezőnek meg kell jelölnie azt a jogcímet, amelynek alapján az ellátást igényli, például vér szerinti szülő, gyám vagy szülővel együtt élő házastárs. Meg kell adnia a saját és - amennyiben van - házastársa/élettársa személyes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5169
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Beteg gyermeket nevelő egyedülálló édesanya GYES-e

Kérdés: Milyen időtartamra és milyen összegben jogosult gyermekgondozási segélyre egy édesanya, aki betegen született gyermekét egyedül fogja nevelni? Kaphatja az ellátást abban az esetben is, ha munkát vállal?
Részlet a válaszból: […]részére csecsemőgondozási díj került megállapításra, és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. A gyermekgondozási díj a gyermek kétéves korának betöltéséig jár. Ezt követően kell megigényelnie a gyermekgondozási segélyt. Mindez arra az esetre vonatkozik, ha a kérdés feltevője biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, ebben az esetben érdemes kihasználni a biztosítás nyújtotta előnyöket, hiszen ezek az ellátásfajták általánosságban magasabb összegűek, mint a gyermekgondozási segély. Biztosítási jogviszony hiányában, illetve ha a fenti feltételekkel a szülő nő nem rendelkezik, a szülés napjától gyermekgondozási segélyre lesz jogosult. Amennyiben a gyermek súlyos fogyatékossággal vagy tartós betegséggel született, abban az esetben az igény bejelentésére szolgáló nyomtatványon felül be kell nyújtani az "Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről" elnevezésű nyomtatványt is, melyet az ügyfélszolgálatokon, továbbá a később felsorolásra kerülő kórházakban, klinikákon lehet beszerezni, vagy az internetről letölteni. Ez a nyomtatvány mind az emelt összegű családi pótlék, mind a hosszabb ideig járó gyermekgondozási segély igazolására alkalmas. Kiállítását, kitöltését, benyújtását az 5/2003. EszCsM rendelet szabályozza. Az igazolás kiállítására a gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekszakosztály, szak­ambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa jogosult. Az orvos a rendelet mellékletében felsorolt betegségek, fogyatékosságok megállapítása esetén a hozzájuk rendelt betűvel, illetve számmal jelöli meg, valamint feltünteti a betegség BNO-kódját is. A nyomtatványon jelzi továbbá a következő felülvizsgálat időpontját is, mely egy-öt éves időtartam között helyezkedhet el, de dönthet úgy is, hogy a gyermek állapota végleges, ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4853

7. találat: Nagyszülő GYES-e

Kérdés: Jogosult továbbra is GYES-re a nagyobbik gyermek után a nagyszülő, ha a kisebbik gyermek után az édesanya TGYÁS-t vesz igénybe?
Részlet a válaszból: […]akad: ha a szülő azért nem jogosult az ellátásra, mert az előírtnál hosszabb munkaidőben végez keresőtevékenységet, ez nem lehet akadály a nagyszülő részére megállapítandó ellátásnak. Kik részesülhetnek ebben a segélyben? Természetesen a gyermek szülőjének vér szerinti szülője, emellett az örökbe fogadó szülője, valamint az azzal együtt élő házastárs. A nagyszülő kizárólag a gyermek egyéves korát követően kaphat gyermekgondozási segélyt, de akkor is a szülő háztartásában gondozhatja, ápolhatja, nevelheti unokáját. A gyermeket tehát nem veheti magához, nem nevelheti a saját háztartásában. Ez utóbbi esetben már gyámságról beszélnénk, melynek feltételei teljesen eltérnek témánktól. A nagyszülő önhatalmúlag nem járhat el, minden esetben a szülő írásbeli nyilatkozata szükségeltetik arról, hogy beleegyezik a gyermekgondozási segély nagyszülő részére történő kifizetésébe. Manapság sajnos egyre több csonka családról, gyermekét egyedül nevelő anyáról, apáról hallunk. Ilyen esetekben sokszor előfordul, hogy amit az egyik szülő szeretne, a másik szülő nem engedi. Éppen ezért, a patthelyzetek elkerülése érdekében annak a szülőnek a beleegyező nyilatkozatát, aki a gyermekkel nem él egy háztartásban, a gyámhatóság pótolhatja. A gyermekek betegsége esetén a szülő igénybe veheti a részére járó gyermekápolási táppénzt, anélkül hogy a nagymamának járó gyermekgondozási segélyt megszüntetni vagy szüneteltetni kellene. Az ellátás igénylése nagyon hasonlatos a szülő által igényelt gyermek­gondozási segélyhez. A lényeg az, hogy az igénylőlap mellé ki kell tölteni a 3. számú pótlapot "gyermekgondozási segély nagyszülő általi igényléséhez", továbbá be kell nyújtani a már korábban említett nyilatkozatokat. A nagyszülő kizárólag a gyermek hároméves korát követően folytathat keresőtevékenységet a gyermekgondozási segély igénybevétele mellett, akkor is csak heti harminc órát meg nem haladó mértékben, kivéve ha otthon dolgozik, akkor viszont nincs időkorlát. A gyermekgondozási segély összegében nincs eltérés, vagy­is a nagyszülő részére a szülőéhez hasonlóan a mindenkori minimális nyugdíj 100 százaléka, ikergyerme­kek esetén 200 százaléka jár. Fentiek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3955
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Pedagógus jogosultsága GYES-re munkavégzés esetén

Kérdés: Jogosult lesz az ikergyermekek után dupla GYES-re, illetve érdemes fellebbeznie a visszafizetésre kötelező határozat ellen annak a tanárnak, akinek a gyermekei 3 és fél évesek, és 2012. szeptember 1-jétől heti 20 órát tanít, ami a kötelező óraszám 90 százaléka, ezért a munkaszerződésében heti 36 órás, részmunkaidős határozatlan idejű munkaviszony szerepel? Miután az édesanya részére folyósították a szeptember hónapra járó dupla ellátást, kapott egy határozatot, hogy az egyiket fizesse vissza, mert nem jogosult rá, annak ellenére, hogy korábban azt a felvilágosítást kapta, hogy pedagógusok esetében nem veszik figyelembe a 30 órás limitet, a lényeg, hogy részmunkaidőről szóljon a szerződés.
Részlet a válaszból: […]végezhető keresőtevékenység szabályait. Míg 2011. január 1-jét megelőzően a gyermek egyéves kora után a szülők a gyermekgondozási segély igénybevétele mellett bármilyen időtartamban dolgozhattak, addig ezt követően erre már sokkal korlátozottabban nyílt lehetőségük.Nem változott az, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő szülő keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig továbbra sem folytathat, de jelenleg a gyermek egyéves kora után is csak heti harminc órát meg nem haladó időtartamban dolgozhat, illetőleg időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. A jogszabály napi munkaidő-korlátozást vagy az alapszabálytól eltérő munkaköröket nem állapít meg.Az idézett törvény arról sem határoz, hogy bizonyos munkahelyeken vagy munkakörökben ennél enyhébb vagy szigorúbb szabályozást kell tartani.A "részmunkaidő" megfogalmazást a Cst. nem ismeri. A munkaidő korlátozása heti átlagban történik, ez nem haladhatja meg a 30 órát, tehát extrém esetben akár három 10 órás munkanappal is ki lehet ezt meríteni, de ennek az ellenkezője is igaz lehet: ha valaki csak három 8 órás munkanapot teljesít egy héten, jogosult lehet a gyermekgondozási segély folyósítására.Különleges esetekben azonban ettől eltérő szabályozás is létezik. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után igénybe vett gyermekgondozási segély esetén a keresőtevékenység még jelenleg is időkorlátozás nélkül folytatható. Ez utóbbi kitétel vonatkozik az ikergyermekekre is azzal a megkötéssel, hogy az ilyen feltételekkel <br> keresőtevékenységet folytató személy az ikergyerme­kek számától függetlenül az egy gyermek után járó összegű gyermekgondozási segélyre jogosult. A jogi szabályozás alapján az azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3940

9. találat: GYES lemondása

Kérdés: Le kell mondania a GYES-t a szabadság idejére annak a kismamának, aki az ellátás ideje alatt 2012. augusztus 1-jétől vissza kíván menni dolgozni napi 6 órában, és a munkába állás előtt kiveszi a felhalmozódott szabadságát 2012. július 6-tól július 31-ig? A munkavállaló a GYES igénybe­vétele előtt napi 8 órában dolgozott.
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozási segély igénybevétele mellett. A munkaidő korlátozása heti átlagban történik, ez nem haladhatja meg a 30 órát, tehát extrém esetben akár három 10 órás munkanappal is ki lehet ezt meríteni, de ennek az ellenkezője is igaz lehet, ha valaki csak három 8 órás munkanapot teljesít egy héten, jogosult lehet a gyermekgondozási segély folyósítására.Különleges esetekben azonban ettől eltérő szabályozás is létezik. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után igénybe vett gyermekgondozási segély esetén a kereső­tevékenység még jelenleg is időkorlátozás nélkül folytatható. Ez utóbbi kitétel vonatkozik az ikergyermekekre is azzal a megkötéssel, hogy az ilyen feltételekkel keresőtevékenységet folytató személy az ikergyermekek számától függetlenül az egy gyermek után járó összegű gyermekgondozási segélyre jogosult.A jogi szabályozás alapján az azonban általánosan megállapítható, hogy a gyermek egyéves kora betöltése előtt egyáltalán nem lehet kereső­te­vé­keny­sé­get folytatni.Kivételek azonban mindig vannak. A kiskorú szülő gyermekének gyermek­gondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. Ennek éppen ellenkező pólusaként említhetjük a nagy­szülőt, aki keresőtevékenységet kizárólag a gyermek hároméves kora után folytathat, de ekkor is kizárólag csak heti harminc órát meg nem haladó időtartamban, illetőleg időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Ezek után térjünk rá a másik törvényre, mely esetünkben az Mt. Ebben megtalálhatjuk a szabadság megállapításának és ki­adásának szabályozását. A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. Munkában töltött időnek minősül a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés, a szabadság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjának, a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó, a munkavégzés alóli mentesülésnek meghatározott tartama. Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. A munkavállalónak huszonötödik életévétől egy, huszonnyolcadik életévétől kettő, harmincegyedik életévétől három, harmincharmadik életévétől négy, harmincötödik életévétől öt, harminchetedik életévétől hat, harminckilencedik életévétől hét, negyven­egyedik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3884

10. találat: Jogosultság GYES-re

Kérdés: Hogyan lehetséges, hogy egy rehabili­tá­ciós ellátásban részesülő személy, akinek pici gyermeke van, nem kapja a GYES-t, miközben egy hasonló feltételekkel rendelkező ismerőse részesül az ellátásban?
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozási segélyre való jogosultság kizárólag akkor állapítható meg, ha ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és a jogosultsági feltételek - ide nem értve a keresőtevékenység folytatásából adódó kizáró körülményt - a szülő esetében is fennállnak.Mindezeket csak azért említettem meg, mert a szűkszavú kérdés alapján is mindenre kiterjedő válasszal és választási lehetőséggel kívánom segíteni olvasónkat. Gyermekgondozási segély azonban a felsorolt feltételek fennállása esetén sem jár minden esetben. Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki a Szoc-tv.-ben felsorolt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül. Ezen szabályozás alól azonban a törvény jó néhány kivételt engedélyez. Így gyermekgondozási segélyben részesülhet az a személy, aki a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett keresőtevékenység után járó táppénzben, baleseti táppénzben, ápolási díjban részesül.Ellátásban részesülhet továbbá az, aki társadalombiztosítási nyugellátásban, felekezeti nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, továbbá a rehabilitációs járadékban, rokkantsági járadékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, a bányászok egészségkárosodási járadékában részesül. Látható, hogy a felsorolás tartalmazza a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait is, mint olyanokat, melyek mellett a kérelmező gyermekgondozási segélyt igényelhet, és azt részére egyéb feltételek fennállása esetén meg is lehet állapítani. Nézzük, hogy melyek ezek az ellátások!A 2011. évi CXCI. tv. alapján megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira azon személyek jogosultak, akiknek az egészségi állapota a rehabi­litációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át biztosított volt, továbbá keresőtevékenységet nem végez, és rendszeres pénzellátásban nem részesül. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás lehet. A rehabilitációs ellátás keretében a megváltozott munkaképességű személy a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szük­séges szolgáltatásokra, valamint pénzbeli ellátásra jogosult. Esetünkben ez utóbbinak van jelentősége, mivel levele szerint a kérelmező ilyen fajta ellátásban részesül.Láthatjuk tehát, hogy a rehabilitációs ellátás a megváltozott munkaképességű személyek részére járó ellátásfajta, melyek mellett - a korábban említettek alapján - gyermekgondozási segélyt lehet igénybe venni. Akkor miért nem kapja igénylőnk a két ellátást egyszerre? A választ talán megkapjuk erre a kérdésre, ha utánanézünk a jogszabályok időbeli hatályának. 2012. július[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3883
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést