Eva hatálya alá tartozó bt. nyugdíjas ügyvezetője

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli novembertől, illetve 2019. január 1-jétől egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság ügyvezetőjét, aki 2018. november 1-jétől a 40 év jogosultsági ideje alapján igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíját, és a társaságban csak az eva megfizetése után fennmaradó jövedelmet veszi fel? Milyen járulékokat kell megfizetni az érintett magánszemély után abban a kft.-ben, ahol heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet a nyugdíjazása után is fenntart?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett hölgy jelenleg két biztosítási jogviszonnyal rendelkezik: egy munkaviszonnyal, illetve egy társas vállalkozói jogviszonnyal. Ez utóbbiban – tagi jövedelem híján – heti 36 órát elérő jogviszonyára tekintettel járulékfizetési kötelezettség nem terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Hogyan alakul a bevételi nyilvántartást vezető evás bt. beltagjának járulékfizetési kötelezettsége a társaságban, ha a mellette fennálló 36 órás munkaviszonyában megfizeti a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] Az evás társas vállalkozások társas vállalkozónak minősülő tagjai társadalombiztosítási kötelezettségei vonatkozásában – ellentétben az evás egyéni vállalkozóval – nincsenek speciális szabályok. Ebből következően az e körbe tartozó társas vállalkozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Korengedményes nyugdíjban részesülő evaalany egyéni vállalkozó jogállása

Kérdés: Érinti-e az új törvényi rendelkezés azt az 1952-ben született, korengedményes nyugdíjban részesülő evaalany egyéni vállalkozó nőt, aki 2011-ben kiegészítő tevékenységűnek minősült, vagy csak azokra vonatkozik, akik 2012. január 1. után igénylik az ellátást?
Részlet a válaszából: […]  A változás érinti a korengedményes nyugdíjban részesülőszemélyt is, hiszen ellátása 2012-től korhatár előt­ti ellátássá módosul, amelyalapján a továbbiakban nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, azaz nem lehetkiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó jövedelme, járulékai

Kérdés: Van-e kötelező járulékfizetése 2011-ben egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak, aki 2011-től saját jogú nyugdíjasnak minősül, vagy csak a havi 5100 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie? Van-e valamilyen jelentősége a vállalkozói kivét nagyságának, illetve vonatkozik-e rá a jövedelemkorlát?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó kiegészítő tevékenységet folytatóegyéni vállalkozó az általános szabályoknak (Tbj-tv. 37. és 37/A. §)megfelelően havi 5100 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésérekötelezett, illetve 10 százalékos nyugdíjjárulék-fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Evás társas vállalkozás tagjának keresete

Kérdés: Vonatkozik-e a tevékenységre jellemző kereset alkalmazása egy evás társas vállalkozás kiegészítő tevékenységű, illetve heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező tagjaira az Szja-tv., az Eho-tv., illetve a Tbj-tv. alkalmazása során?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a kötelezettségeket.Személyi jövedelemadó szempontjából a tevékenységre jellemzőkeresettel kapcsolatos szabályokat nem kell alkalmazni az eva hatálya alátartozó társas vállalkozóra az Szja-tv. 25. § (5) bekezdése alapján, amelyjogszabályi hely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.

Felmentési idejét töltő bt.-tag közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetni a minimális járulékot egy evás betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után arra az időszakra, amely alatt köztisztviselőként a szeptember havi nyugdíjazásáig felmentési idejét tölti?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt helyzet semmiféle gondot sem jelent abeltag társadalombiztosítási jogállását illetően. A felmentési idő tartamaalatt fennáll ugyanis heti 36 órát elérő foglalkoztatása, ennek megfelelőentársas vállalkozóként nem terheli a minimális járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Többes jogviszonyú evás vállalkozó ehója

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 27 százalékos ehót egy evás vállalkozás tulajdonosának, aki havi 40 órában projektmenedzseri feladatokat végez a cégben, és ő látja el az ügyvezetői feladatokat is, de díjazásban nem részesül? Számolhat-e részmunkaidővel a vállalkozó abban az esetben, ha egy másik cégnél főfoglalkozású alkalmazott havi 89 500 forint díjazás ellenében?
Részlet a válaszából: […] Nem kell számolnia a 27 százalékos egészségügyihozzájárulással több okból sem. Egyrészt mert az Szja-tv. 25. § (5) bekezdéseszerint megállapítandó személyes közreműködőidíj-kiegészítés az evás társasvállalkozásban személyesen közreműködő tagra nem vonatkozik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

Főfoglalkozású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a piaci kereset, vagy a minimálbér kétszerese alapján fizet járulékot 2010-ben főfoglalkozású evás vállalkozó? 2009-ben a minimálbér kétszeres összege után történt a fizetés.
Részlet a válaszából: […] Az evás vállalkozót (legyen szó akár egyéni, akár társasvállalkozóról) a 2010. évi változások – a járulékalap vonatkozásában -mindössze annyiban érintik, hogy ami eddig a minimálbér kétszerese volt, az atevékenységre jellemző keresetre változott.A társas vállalkozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.

Kiegészítő tevékenységű evás vállalkozó nyugdíjának szüneteltetése

Kérdés: Milyen esetben kerül sor az öregségi nyugdíjas evás kiegészítő tevékenységet folytató öregségi nyugdíjas személy nyugdíjának szüneteltetésére? Milyen jövedelmet kell az érintett személy esetében figyelni?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/B. §-ának (1) bekezdése értelmében azelőrehozott öregségi nyugdíj szüneteltetésének vizsgálata során a fizetendőnyugdíjjárulék alapját szükséges figyelembe venni. A Tbj-tv. 37. §-ának (2) bekezdése alapján az egyszerűsítettvállalkozói adózást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.

Evás kft. közterhei

Kérdés: Az eván kívül milyen közterheket kell megfizetnie egy családi kft.-nek a többségi tulajdonos tagja után, aki személyes közreműködésre nem kötelezett, a cégből kizárólag osztalékot vesz fel. és 2008. november 1-jétől nyugdíjas? A tag nyugdíjazása előtt heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett. Kell-e cégautóadót fizetnie az evás kft.-nek?
Részlet a válaszából: […] A kft. azon tagja, aki a társaság tevékenységénekgyakorlásában személyes közreműködést nem végez, társadalombiztosításiértelemben nem minősül társas vállalkozónak. Ebből kifolyólag tagságiviszonyával összefüggésben járulék- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.
1
2
3
4