tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott élettárs családi pótléka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Élettársi kapcsolatban élő szülők családi pótléka

Kérdés: Milyen formában és milyen összegben jogosultak családi pótlékra az élettársi kapcsolatban élő szülők abban az esetben, ha 2021. szeptember hónapban született egy közös gyermekük, az anyának van már egy gyermeke, aki szintén velük él, és az apa első házasságából született gyermeke is többnyire velük van?
Részlet a válaszból: […]együtt él, és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja, a nevelőszülő és a gyám a saját háztartásában nevelt, még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig. Iskoláztatási támogatásra jogosultak az imént felsorolt személyek a saját háztartásban nevelt tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik életévét betölti.Az élettárssal közös gyermek jogán járó ellátástól eltérően a volt házastársakkal közös két gyermek esetében lehetőség van az ellátás 50-50 százalékban történő igénybevételére is. Alapvetően ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg. Ha a gyermek együtt élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint akár gyermekenként eltérően is. Megállapodás hiányában az ellátást igénylő szülő személyéről - kérelemre - a gyámhatóság dönt. Ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket, és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll, a családi pótlékra, közös kérelmükre, 50-50 százalékos arányban mindkét szülő jogosult.Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell a szülők arról szóló közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban felváltva gondoskodnak. Amennyiben bírósági ítélet született a közösen, felváltva végzett gondozásról, vagy a bíróság előtt jegyzőkönyvileg állapodtak meg ebben, akkor az erről szóló okmány benyújtása szükséges a családi pótlék 50-50 százalékos megosztásáról szóló kérelemhez. Ennek megfelelően, a családi pótlékot az a szülő veheti igénybe, aki a gyermeket saját háztartásában neveli.A családtámogatási ellátásra való jogosultság megállapítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6912

2. találat: Családi pótlék élettársi kapcsolat esetén

Kérdés: Kaphatja mindkét gyermek után a családi pótlékot az élettársi kapcsolatban élő pár egyik tagja, ha most költöztek össze, és mindkettőjüknek 1-1 gyermeke van?
Részlet a válaszból: […]azonos helyzetbe kerül, így a családtámogatási ellátások igénylése során az örökbefogadás megjelölése nem szükséges. A szülővel együtt élő házastárs meghatározásával összefüggésben azt szükséges hangsúlyozni, hogy amennyiben a házaspár nem közös gyermeket nevel a háztartásban, akkor is jogosult lehet nevelési ellátásra a házastársa gyermekére tekintettel. Ugyanakkor az egymással élettársi kapcsolatban élő személyekre vonatkozó joghely 2016. január 1-jétől módosult, ettől az időponttól a Cst. ez irányú rendelkezése alapján már bizonyos feltételek esetében az élettársak is jogot szerezhetnek egymás gyermeke jogán az ellátás igénybevételére. A?szülővel együtt élő élettárs is jogosult lehet tehát az élettárs gyermeke után nevelési ellátásra, iskoláztatási támogatásra, ha az ellátással érintett gyermekkel közös a lakó- vagy tartózkodási helye, és a gyermek szülőjével fennálló élettársi kapcsolata legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolat fennállását az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja. Ez a kérdés azért fontos, mert a családi pótlék összege differenciáltan került meghatározásra, amely függ a családban nevelt gyermekek számától, attól, hogy a szülő egyedülálló vagy sem, illetve függ attól is, hogy a gyermek tartósan beteg-e. A családi pótlék összegét a törvény gyermekenként határozza meg. Amennyiben a jogszabályban leírtak alapján fennáll a jogosultság, az ellátásra vonatkozó igényt a meghatározott nyomtatványon célszerű benyújtani. A "Kérelem családi pótlék megállapítására" nyomtatvány szerkezetileg öt nagyobb részre tagolódik. Az első részben a kérelmezőnek meg kell jelölnie, hogy milyen jogcímen igényli a családi pótlékot, azaz mint szülő vagy gyám, vagy saját jogon, valamint a saját és - amennyiben van - házastársa/élettársa személyes adatait és a lakcímét is. Lakcímként azt a címet kell feltüntetni, ahol az életvitelszerű tartózkodás megvalósul, és az egyben a kérelmező lakcíméről kiállított hatósági bizonyítványán is szerepel, mint bejelentett cím. Itt kell nyilatkozni arra vonatkozóan is, hogy keresőtevékenységet folytat-e valamely, Magyarországon kívüli EGT-tagállamban. Ennek szükségességét az adja, hogy ennek ismeretében lehet eldönteni, hogy a közösségi jog szabályait kell-e alkalmazni, vagy sem.A nyomtatvány második blokkjában a saját háztartásban eltartott gyermekeket kell felsorolni személyes adataikkal együtt, továbbá itt kell a gyermek tartós betegségére, a kérelmező egyedülállóságára vonatkozóan is megadni az adatokat. Ezen rész kitöltése kapcsán arra kell különös figyelmet fordítani, hogy nemcsak azt a gyermeket kell feltüntetni, aki után a kérelem benyújtásával kíván valaki családi pótlékot igényelni, hanem azt is, akik után már részesül az igénylő az ellátásban, vagy beszámított a családi pótlék összegénél.A nyomtatvány harmadik részében a jogosultság megállapításához, illetve a folyósításhoz szükséges adatokat kell megadni. Többek között meg kell jelölni a kérelmezőnek, hogy mely időponttól kéri a családi pótlék megállapítását, továbbá, hogy ő vagy más személy részesül-e családi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5671