Többes jogviszonyú társas vállalkozó ellátásai második gyermek szülése esetén

Kérdés:

Mi lesz az ellátások alapja egy esetleges második várandósság esetén annak a nőnek az esetében, aki két kft.-ben is ügyvezető és személyesen közreműködő tag, az "A" cégben 2020. augusztus 1. óta társas vállalkozó, innen ment el CSED-re 2020. február 9-én magas ellátási alappal, a "B" cégben 2022. január 1-jétől lett társas vállalkozó, ott jövedelmet nem vett fel, kizárólag osztalékot? Helyesen jár el, ha az "A" cégben legalább a minimálbér után megfizeti a közterheket, a "B" cégben pedig nem fizet semmit? Valóban az előző ellátási alap lesz a második gyermek után járó ellátások alapja abban az esetben, ha a gyermek az első gyermek után folyósított ellátások lejárta utáni egy éven belül megszületik? Jogosult lesz ellátásra a "B" cégben fennálló biztosítási jogviszonya alapján is?

Részlet a válaszából: […] A kérdezett személynek egyidejűleg fennálló két biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya van. A Tbj-tv. 42. §-ának (4) bekezdése értelmében, ha a társas vállalkozóként biztosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Munkaviszony és megbízási jogviszony egy foglalkoztatónál

Kérdés:

Össze kell vonni a jövedelmeket abban az esetben, ha egy részmunkaidőben dolgozó munkavállaló ugyanannál a foglalkoztatónál egy másik tevékenységet is végez megbízási jogviszony keretében? A munkavállaló havi részmunkaidős munkabére 60.000 forint, és emellett a megbízási díja is 60.000 forint, ami önmagában nem éri el a minimálbér 30 százalékát, a két összeg együttesen azonban már meghaladja azt. Kell ez alapján társadalombiztosítási járulékot fizetni a megbízási díj után? A munkaviszonyból származó 60.000 forintos munkabér járulékának és szociális hozzájárulási adójának számítása során a minimálbér 30 százalékát kell figyelembe venni, vagy a tényleges díjazást? A munkavállaló ápolási díjban részesül.

Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 12. §-ának (1) bekezdése értelmében a 6. § (1) bekezdésének f) pontjában és (2) bekezdésében szabályozott munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni, és a biztosítási kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Megbízott biztosítási jogviszonyának elbírálása

Kérdés: Jelenthet bármilyen problémát, ha egy megbízási jogviszonyban óraadó tanárokat alkalmazó alapítványnál a tanárok díjazásának elszámolása csak a tárgyhónapot követő hónap 12. napját követően történik, így csak akkor állapítható meg a biztosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Nem, a vázolt eljárás semmilyen problémát se jelent. A Tbj-tv. 13. szakaszának (2) bekezdése erre az esetre rögzíti, hogy amennyiben a díjazásra nem havi rendszerességgel, hanem időszakonként vagy a tevékenység befejezését követően kerül sor, a biztosítási kötelezettséget a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Biztosítási kötelezettség elbírálása több megbízási díj esetén

Kérdés: Hogyan kell elbírálni a biztosítási jogviszonyt abban az esetben, ha egy kft. megbízási jogviszony keretében működő ügyvezetője, aki nem tagja a társaságnak, havi 50 000 forintos megbízási díja mellett minden hónap szombati napjain a cég tevékenységi körébe tartozó munkák végzéséért 10 000 forint/nap megbízási díjban is részesül? Milyen járulék és szociális hozzájárulási adó terheli a céget ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Megbízási – tehát a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti munkavégzésre irányuló egyéb – jogviszonyról van szó, amely esetben azt kell megvizsgálni, hogy a munkát végző e tevékenységből származó járulékalapot képező jövedelme havi szinten eléri-e a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Választott tisztségviselő biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Biztosítási kötelezettséget keletkeztet egy választott tisztségviselő havi 70.000 forint összegű rendszeres tiszteletdíja a 31 napos hónapokon, tekintettel arra, hogy ilyenkor az egy napra jutó összeg (70.000/31 = 2258 forint) nem éri el a minimálbér 30 százalékának harmincadrészét, azaz a 2320 forintot?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja valóban akként fogalmaz, hogy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyre (e körbe tartozik a választott tisztségviselő is) akkor terjed ki a biztosítás, amennyiben "a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Távmunka külföldi munkáltató részére

Kérdés: Hogyan alakul egy magyar állampolgárságú személy magyarországi biztosítási jogviszonya abban az esetben, ha külföldi munkáltató részére távmunkában végez munkát? Van különbség a biztosítási kötelezettség elbírálásában attól függően, hogy a munkáltató székhelye EU-tagállamban, Angliában vagy harmadik államban van?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett munkavállalóra – mivel a munkavégzésre Magyarországon kerül sor – mindhárom esetben Magyarországon, a magyar jogszabályok szerint terjed ki a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség.A társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Biztosítási kötelezettség elbírálása megbízási jogviszonyban

Kérdés: Milyen bejelentési és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a társasháznak abban az esetben, ha megbízási szerződést köt a számvizsgálói feladatok ellátására egy főállású munkaviszonnyal rendelkező magánszeméllyel? A megbízási díj éves összege 200 000 forint, amely év végén egy összegben kerül kifizetésre.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megbízási jogviszonyról van szó, amely esetében a biztosítási kötelezettséget a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerint kell elbírálni. Ez alapján azt kell megvizsgálni, hogy a jogviszonyból származó havi járulékalapot képező (Szja-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Megbízott biztosítása

Kérdés: Minden hónapban el kell bírálni a biztosítási kötelezettséget egy folyamatosan, több hónapig tartó megbízás esetében, vagy csak a feladat befejezését követően, a megbízási díj egyösszegű kifizetésekor? Az összevont jövedelem alapján kell elbírálni a biztosítási jogviszonyt, vagy külön- külön abban az esetben, ha a megbízottnak ugyanabban az időszakban a megbízó cég kapcsolt vállalkozásával is van egy másik megbízási jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] A biztosítási kötelezettség elbírálásának egyik alapelve (melyet jelenleg a Tbj-tv. 9. §-a rögzít), hogy az egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbírálni.E szabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Igazságügyi szakértő biztosítási jogviszonya

Kérdés: Létrejön a biztosítási jogviszony egy igazságügyi szakértő végzéssel történő kirendelése esetén? Amennyiben igen, akkor a kirendelés napjától a díjmegállapító határozat jogerőre emelkedéséig tart a biztosítás? Milyen közterhek megfizetésére kötelezett a tevékenységét adószámos magánszemélyként végző szakértő, illetve a kifizető ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az igazságügyi szakértő a tevékenységét vállalkozási, megbízási, illetve adószámos magánszemélyként egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszony alapján látja el.Első esetben (tehát egyéni vállalkozóként) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Megbízott biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Keletkezik biztosítási kötelezettség egy 2021. július hónapban kifizetett 18 000 forint összegű megbízási díj után abban az esetben, ha a kifizetés vonatkozási ideje a 2021. február 8. és 2021. június 25. közötti időszak, és a megbízott 10 százalékos költséghányad alkalmazásáról nyilatkozott? A kérdés azért merült fel, mert ugyanezen megbízott részére 324 000 forint összegű megbízási díj került kifizetésre a 2021. február 8. és 2021. április 26. közötti időszakra, amely alapján a kifizető megállapította a biztosítási kötelezettséget, illetve 6000 forint a 2021. június 14-től június 26-ig tartó 13 napra, amely alapján biztosítási kötelezettség nem keletkezett.
Részlet a válaszából: […] Nézzük a vonatkozó jogszabályi hátteret. A megbízási jogviszonyban álló személy a Tbj-tv. 6. §-ának f) pontja értelmében akkor minősül biztosítottnak, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.
1
2
3
8