tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott beszámítható jogviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ápolási díj beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Hogyan számít bele a betegápolási segély a szolgálati időbe annak a munkavállalónak az esetében, akinek a 40 év munkaviszonyhoz két éve hiányzik, és 8 hónapig beteg édesapját ápolta?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személyt - a díj összegéből nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett, ezért az ápolási díj folyósításának időtartamát a szolgálati idő megállapításakor figyelembe kell venni. Ugyanakkor az ápolási díj összegét a nyugdíj összegének meghatározásakor is figyelembe kell venni, feltéve ha az a kérelmezőre nézve kedvezőbb. Az ápolási díjnak az öregségi nyugdíj összegébe történő beszámítása során általában alacsonyabb összegű öregségi nyugdíj kerül meghatározásra, éppen ezért az ápolási díj összegét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3881

2. találat: Romániai munkaviszony beszámítása köztisztviselő besorolásánál

Kérdés: Figyelembe vehető-e a közszolgálati jogviszonyban ügykezelő munkakörben foglalkoztatott személy besorolásánál a Romániában eltöltött munkaviszony?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyban, ügyészségi, hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött időt kell alapul venni azzal, hogy a munkavégzési kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélküli 6 hónapot meghaladó időtartamból 6 hónapot kell beszámítani. A sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálat, a 14 aluli gyermek ápolására, gondozására, illetve tartós külszolgálatot teljesítő dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes időtartamát figyelembe kell venni. Az előző bekezdés alkalmazása szempontjából az 1992. július 1-jét megelőzően munkaviszonyban töltött időként jogszabály alapján elismert időtartamból - tekintet nélkül arra, hogy annak ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszony fennállt-e, vagy ilyen jogviszony fennállása esetén érvényesült-e a munkavégzési kötelezettség - 6 hónapot be kell számítani. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak tekinthető különösen a bedolgozói munkaviszony és a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, valamint az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység. Az ítélkezési gyakorlat több eseti döntés keretében vizsgálta a besorolás, valamint a jubileumi jutalom szempontjából a jogviszonyba beszámítható időtartammal összefüggésben a külföldön munkaviszonyban eltöltött időtartamot. A megjelent legfelsőbb bírósági eseti döntések értelmében a besorolás szempontjából a külföldön eltöltött munkaviszonyt a jogviszonyba beszámítható időtartamként figyelembe kell venni, míg a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából a külföldön munkaviszonyban eltöltött időtartam nem számítható be. A megjelent legfelsőbb bírósági eseti döntések a Kjt. 87/A §-ában foglalt rendelkezéseket értelmezték a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató és közalkalmazott esetében, a közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható időtartammal összefüggésben. Legfelsőbb bírósági eseti döntések kifejezetten a Ktv. 72. §-ában foglalt rendelkezések értelmezésével, a Ktv. hatálya alá tartozó munkáltató és köztisztviselő között fennálló közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben nem ismertek (nem jelentek meg). Fentiekben megjelölt legfelsőbb bírósági eseti döntések abból indultak ki, hogy a külföldön (Romániában) munkaviszonyban eltöltött időtartamot a Kjt. szempontjából a fizetési fokozat megállapításánál figyelembe kell venni, míg a jubileumi jutalom szempontjából mellőzni kell. A jogértelmezés abból indult ki, hogy a Kjt.-nek a fizetési fokozatba való beszámítására vonatkozó külön jogszabályi rendelkezései általában a munkaviszony beszámítását korlátozás nélkül megengedik, amelyek körét nem lehet az Mt. általános hatálya alá eső, illetve belföldi munkaviszonyokra korlátozni. A jubileumi jutalomra való jogosultság esetében a külföldön munkaviszonyban eltöltött időtartam beszámítására a Kjt. nem ad lehetőséget, mivel az érintett személy munkaviszonya nem a Kjt., illetve a Ktv. hatálya alá tartozó szervnél állt fenn korábban. 2006. augusztus 28-ig volt hatályban a Magyarország és Románia között 1961. szeptember 7-én megkötött szociálpolitikai tárgyú egyezmény, amelyet az 1962. év 5. tvr. hirdetett ki. Az egyezmény 2. cikke értelmében az egyik szerződő fél állampolgára és annak családtagjai, akiknek állandó lakóhelyük a másik szerződő fél területén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2953

3. találat: Beszámítható jogviszonyok, szolgálati idők

Kérdés: A fizetési fokozat megállapításánál figyelembe vehető-e a betéti társaságban eltöltött 15 év annak a 2009-ben karbantartó lakatos munkakörben közalkalmazotti jogviszonyt létesített munkavállalónak az esetében, aki 1972-ben szerzett géplakatos szakképzettséget, több éven keresztül ebben a szakmában dolgozott különböző munkáltatóknál, majd 1994. január 1-jétől 2008. december 31-ig saját céget alapítva betéti társaság beltagjaként végzett vendéglátó szakmában munkát?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban töltött időt. A fizetési fokozat megállapításánál közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek számít a fentieken túlmenően: 1. a munkaviszonynak az az időtartama, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett; 2. az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartama; továbbá 3. a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban; valamint 4. nem a pályakezdő fiatalok támogatásáról szóló törvény és a köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő. Fentiek alapján az 1992. július 1-jét követően már az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban töltött időt sem lehet a fizetési fokozat megállapításánál közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek tekinteni, csak akkor, ha a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett. Tekintettel arra, hogy a kérdésben szereplő közalkalmazott az 1991. július 1-jét követő időszakban már rendelkezett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2831