tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott apa GYED-jogosultsága tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Apa GYED-e

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a GYED-et a gyermek kétéves koráig a közalkalmazottként dolgozó, magasabb keresettel rendelkező apa igényli úgy, hogy az ellátás folyósítása alatt folyamatosan munkát végez? A gyermek édesanyja egyéni vállalkozó, aki szünetelteti a vállalkozását?
Részlet a válaszból: […]köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot,- a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.Az Eb-tv. nem tiltja, illetve nem is korlátozza a GYED melletti munkavégzést, ami azt jelenti, hogy az apa az ellátás igénybevétele alatt korlátlanul dolgozhat, keresőtevékenységével az ellátást nem veszélyezteti.Az édesanya szünetelő egyéni vállalkozásában nem kötelezett járulékfizetésre, viszont munkát sem végezhet. Természetesen otthon maradhat a gyermekkel, viszont ebben az esetben - mivel nem biztosított és ellátást sem kap - egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére válik kötelezetté. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2021. január 1-jétől 8000 forint, napi összege 270 forint. Főszabály szerint a NAV automatikusan írja elő az egészségügyi szolgáltatási járulékot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatszolgáltatása alapján, és erről tájékoztatást küld a járulékfizetésre kötelezettnek. Abban az esetben tehát, ha az anya ezt az értesítést megkapja, nem kell bejelentenie a NAV-hoz. Ha a NAV a járulékfizetést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6844

2. találat: Apa GYED-e

Kérdés: Mikortól lehet jogosult GYED-re az édesapa abban az esetben, ha az anya a 2020. október 20-án született gyermekére tekintettel 2021. janu-ár 1-jétől GYES-t igényelt, mert a gyermek születésétől 2020. december 31-ig folyósított CSED összege a részmunkaidős munkaviszonyára tekintettel kapott bére alapján nagyon alacsony volt? Az apa valamennyi jogosultsági feltétellel rendelkezik.
Részlet a válaszból: […]szerint, ha a szülők a közös háztartásukban élő gyermekük jogán egyidejűleg jogosultak lennének gyermekgondozási díjra, valamint gyermekgondozási támogatásra, választásuk szerint az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe. A Cst. 5. §-a értelmében gyermekgondozási támogatásnak a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás minősül.Ez azt jelenti, hogy ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg az anya nem részesülhet gyermekgondozási segélyben és az apa gyermekgondozási díjban.Az apa részére gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díjnak megfelelő időtartam lejártát követő naptól, a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Jelen esetben a 169. naptól, azaz 2021. április 6-ától, de e naptól az anyának a GYES folyósításáról le kell mondania.Tájékoztatjuk, hogy a GYED folyósítása mellett a keresőtevékenység[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6831

3. találat: GYED-ben részesülő apa munkavégzése

Kérdés: Végezheti a munkáját a továbbiakban is az általános feltételekkel egy 8 órás napi munkaidőben, 3 műszakos munkarendben dolgozó férfi munkavállaló abban az esetben, ha GYED-et igényel? Helyesen gondolja a foglalkoztató, hogy az Mt. 113. §-ában megfogalmazott különös rendelkezések nem vonatkoznak erre az esetre, ha az apa nem egyedül neveli a gyermekét?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló számára éjszakai munka nem rendelhető el, a c) pontban meghatározott esetben a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje éjszakai munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja meg.Ezeknek a dolgozóknak az esetében továbbáa) egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulása esetén alkalmazható,b) a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be,c) rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el.Az Mt. 128. §-a rendelkezik arról, hogy a munkavállaló gyermeke harmadik életévének betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult. Ezen időtartamra járhat gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély. A gyermekgondozási díjra a biztosított szülő, tehát az anya és az apa is jogosult lehet, ha rendelkezik az Eb-tv.-ben előírt jogosultsági feltételekkel, a gyermek születését megelőző két éven belül a 365 napi biztosításban töltött idővel. Folyósítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5973

4. találat: Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a GYED-et a gyermek kétéves koráig a magasabb keresettel rendelkező apa igényli úgy, hogy az ellátás folyósítása alatt folyamatosan munkát végez, és a gyermek gondozását a fizetés nélküli szabadságon lévő anya látja el? Amennyiben nincs akadálya ennek a konstrukciónak, akkor hogyan alakul az anya biztosítási jogviszonya, illetve vállalhat-e munkát egy másik foglalkoztatónál a fizetés nélküli szabadság ideje alatt?
Részlet a válaszból: […]biztosítási jogviszonya megszakad, a biztosítás fennállásának ugyanis már feltétele lenne az ellátás igénybevétele. Az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság helyreállításának érdekében tehát az anyának be kell jelentkeznie az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére, és havonta meg kell fizetnie a 7320 forint (napi 244) forint összegű járulékot. Ezzel a biztosítási jogviszonya nem áll helyre, szolgálati időt nem szerez, de legalább jogosult lesz egészségügyi szolgáltatásra. A járulékfizetés egyébként ebben az esetben nem egy lehetőség, hanem a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdésében foglalt előírások szerinti kötelezettség.A járulékfizetés érdekében a biztosítás megszűnését követő 15 napon belül be kell jelentkezni az állami adó- és vámhatósághoz a 18T1011 Adat- és változásbejelentő lapon, mely elektronikusan letölthető, vagy papíralapon is beszerezhető bármelyik ügyfélszolgálaton.Az adatlap személyesen, postai úton vagy ügyfél-kapun keresztül nyújtható be. Amennyiben a magánszemély rendelkezik PIN-kóddal, akkor a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerének használatával telefonon is bejelentkezhet a 06 (80) 20-21-22-es telefonszámon.Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a bejelentőlapon a magánszemély által megjelölt kezdő időponttól havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig csekken (készpénzátutalási megbízással), vagy átutalással a NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számlára (számlaszám: 10032000-06056229) kell befizetni. Nagyon fontos, hogy átutalás esetén a közlemény rovatban az adóazonosító jelet fel kell tüntetni.Felhívjuk a figyelmet, hogy lehetőség van arra is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a magánszemély helyett a hozzájárulásával más személy vagy szerv - például a munkáltató - fizesse meg, melyhez az állami adó- és vámhatóság jóváhagyása szükséges. A kötelezettség átvállalását is a 18T1011-es nyomtatványon kell bejelenteni.Abban az esetben, ha az anya nem szeretné elveszteni ezt az időszakot a nyugdíjazásra jogosító szolgálati idő, illetve a nyugdíj alapjául szolgáló kereset szempontjából, akkor ezekre az ellátásokra megállapodást köthet a Tbj-tv. 34. §-ában foglaltak alapján az általa megjelölt jövedelem, de legalább havonta az érvényes minimálbér 34 százalékának megfelelő összeg megfizetése ellenében, ami 2018-ban minimum havi 46 920 forintot jelent.Az anya biztosítási kötelezettségét - és így egészségügyi szolgáltatásra, szolgálati időre, nyugdíj alapjául szolgáló keresetre való jogosultságát - helyreállíthatná a másik munkáltatónál vállalt munka, ez azonban már több problémát is felvet.Az Mt., illetve más törvények nem tiltják ugyan kifejezetten másik jogviszony létesítését, a fizetés nélküli szabadság azonban - ahogyan azt már említettük - elsősorban a gyermek gondozása céljából illeti meg a munkavállalót, az ettől eltérő célú felhasználása -?például másik munkaviszony létesítése - szó szerinti értelmezés esetén nem felel meg a törvénynek, kivéve talán azt az esetet, ha a munkavégzés az anya otthonában történik.A jogszabályok tehát nem tartalmaznak tiltó rendelkezést a munkavállalásra vonatkozóan, az Mt. 6. §-a azonban megfogalmaz néhány olyan magatartási szabályt, amelyet a munkaviszony fennállása alatt mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak be kell tartania.Az (1) bekezdés értelmében a munkaszerződés teljesítése során - kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő - úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Felróható magatartásra előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el.A (2) bekezdés még egyértelműbben fogalmaz, amikor kimondja, hogy a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5884
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Gyermekgondozási díjra jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re az apa a 2018. április 17-én született gyermekre tekintettel abban az esetben, ha az ellátásban jelenleg részesülő édesanyát a munkáltatója - szakmai előmenetele érdekében - 2018. augusztus 1-jétől három hónapra Franciaországba küldi ideiglenes munka-végzésre, ahová a babát nem tudja magával vinni?
Részlet a válaszból: […]vette igénybe. Nem jár ugyanis a csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak arra az időtartamára, melyre az anya teljes keresetét megkapja. A három hónapos kiküldetés időtartamára teljes keresetét megkapja az anya, tehát nem biztos, hogy 168 napig folyósítható részére a CSED.A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig járó ellátás (Eb-tv. 42/B. §). Ez azt jelenti, hogy a GYED az anya csecsemőgondozási díj jogosultságának lejártát megelőzően még abban az esetben sem jár az apának, ha az egyéb jogosultsági feltételekkel rendelkezik. Ha például az anya a szülés napjától igényelte a CSED-et, az 2018. október 1-jéig járna részére, de augusztus 1-jétől teljes keresetét megkapja, tehát augusztus 1-jétől október[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5845

6. találat: Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Igénybe veheti a GYED-et az édesanya munkába állásának időpontjától az apa abban az esetben, ha a 2017. február 10-én született gyermek után az anya 2017. július 27-ig CSED-ben részesült, 2017. július 28-tól GYED-en van, amelynek ideje alatt 2017. december hónapban visszamegy dolgozni? 2018. januártól az apa munkaköre és ezzel együtt a munkaviszonya is meg fog szűnni. Visszaveheti majd az ellátást újra az édesanya akkor, ha a férjének sikerül új munkahelyet találnia?
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozási díjra az a biztosított szülő jogosult, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Ebből következik, hogy nemcsak az anya, hanem az apa is igénybe veheti a GYED-et, ha rendelkezik a jogosultsági feltételekkel.Ha a gyermeke még nem töltötte be a második életévét, nincs annak akadálya, hogy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5580
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: GYED igénylése keresőtevékenység mellett

Kérdés: Valóban igaz, hogy amennyiben a jelenleg keresőtevékenységet folytató apa veszi igénybe a gyermekgondozási díjat, akkor csak a 61. naptól jár neki az ellátás abban az esetben, ha az anya a szülési szabadság lejártát követően 2016. április 20-án vissza szeretne menni dolgozni?
Részlet a válaszból: […]járt az igénylőnek.2016. január 1-jével hatályon kívül helyezték ezt a 60 napos szabályt [Eb-tv. 42/C. § (1) bekezdés f) pontja], melynek a lényege tehát az volt, hogy 60 napig nem járt a gyermekgondozási díj, ha annak első igénybevétele a gyermek egyéves kora után történt, és a jogosult keresőtevékenységet folytatott.2016. január 1-jétől a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdetétől végezhető keresőtevékenység az ellátás folyósítása mellett.Ez azt is jelenti, hogy ha a gyermek még 2015-ben született, de a gyermekgondozási díj megállapítását 2015. december 31-e utáni időponttól kérik, akkor az ellátás a keresőtevékenység végzése mellett, a jogosultság első napjától[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5007

8. találat: Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Jogosult GYED-re a 2012. szeptember 29-én született gyermeke után egy édesapa, aki 2012. január 4-étől teljes munkaidőben dolgozik jelenlegi munkahelyén, ahol 2011. szeptember 22-től 2011. december 22-ig is dolgozott, előtte pedig egyetemi hallgató volt? Élettársa, a gyermek édesanyja GYED-re nem volt jogosult, ezért 2014. január 31-ig GYES-ben részesült, amelynek folyósítását a MÁK beszüntette. Amennyiben jogosult az ellátásra, mi lesz az alapja?
Részlet a válaszból: […]GYED a jogosultságát megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek második életévének betöltéséig jár. Jelen esetben a biztosításban töltött napok száma 731 nap, tehát a gyermek 2. életévének betöltéséig, 2014. szeptember 29-ig jár az ellátás.Figyelemmel kell lenni azonban az Eb-tv. 42/C. §-ának g) pontjában foglalt, 2014. január 1-jétől hatályos rendelkezésre, mely szerint nem jár a GYED, ha az ellátás első igénybevétele a gyermek egyéves kora után kezdődik az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytat. Ebből következik, hogy az apának a kérelmében megjelölt időponttól számított 61. naptól jár csak a gyermekgondozási díj, azaz mivel 2014. február 1-jétől igényelte, ezért 2014. április 2-től jogosult az ellátásra.Volt választási lehetősége, mert ha az igényléskor csak a fizetés nélküli szabadságot veszi igénybe, és nem folytatott volna keresőtevékenységet, akkor az igénylés első napjától járt volna részére a GYED.A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet az Eb-tv. 48. §-ának (2)-(5), és a (6a) és (6b) bekezdéseiben foglaltak szerint kell megállapítani.Főszabály, hogy a GYED összegét a jogosultság kezdőnapját megelőző naptári évben, azaz 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig elért pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani, ha az legalább[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4372
Kapcsolódó tárgyszavak: