tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott 1951-ben született személy tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1951-ben született személy nyugellátása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a nyugellátása emelésére annak az 1951-ben született személynek, aki 41 év szolgálati idővel vette igénybe az előrehozott öregségi nyugdíjat?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjkorhatárt betöltött személy, valamint a megváltozott munkaképességű özvegy, és a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy, továbbá az árva részesülhet, ha a folyósított nyug­ellátás és az esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás - ide nem értve az időskorúak járadékát - együttes havi összege nem haladja meg a 75 000 forintot.A felsorolt személyek közül a kivételes nyugdíjemelésnél előnyben kell részesíteni a férfiak esetében a 35 évnél, nők esetében a 30 évnél több szolgálati idővel rendelkező személyt, 70 éven felüli személyt, illetőleg azt a személyt, aki kivételes nyug­ellátás-emelésben korábban még nem részesült.Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy tartós bentlakásos intézményben él, otthont nyújtó ellátásban részesül, illetve javítóintézetben van elhelyezve, de annak sem, akinek a nyugellátás megállapítása, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emelés óta 3 év nem telt el.A nyugellátás összegének kivételes méltányosságból történő megemelése iránti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4660
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: 1951-ben született, korhatár előtti ellátásban részesülő orvos

Kérdés: Kaphatja továbbra is a nyugdíjat, ha folyamatosan dolgozik, vagy áprilisban választania kell annak az 1951-ben született, egyéni vállalkozóként működő, területi ellátási kötelezettséggel bíró házi gyermekorvosnak, aki a munkája mellett 2008 óta részesül előrehozott öregségi nyugdíjban, és 1975 óta folyamatos a jogviszonya?
Részlet a válaszból: […]a korhatár előtti ellátásban és a szolgálati járandóságban részesülő személyekre egy­aránt vonatkozik a 2013. január 1-jétől hatályba lépett szabály [Tny-tv. 83/C. § (1) bekezdése], mely szerint az öregségi nyugdíj/korhatár előtti ellátás/szolgálati járandóság folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll. (A szolgálati járandóságban részesülők esetében 2013. július 1-jéig nem kell a szüneteltetésre vonatkozó szabályt alkalmazni, ha a szolgálati járandóságban részesülő személy fegyveres szervvel vagy a Magyar Honvédséggel hivatásos szolgálati viszonyban áll.)A 2013. január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban álló, öregségi nyugdíjban/korhatár előtti ellátásban/szolgálati járandóságban részesülő személy a felsorolt jogviszony fennállásának tényét 2013. április 30-áig köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. A nyugellátást/ellátást/járandóságot - ha a meghatározott jogviszonya továbbra is fennáll - 2013. július 1-jétől szüneteltetni kell.Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a fentiekben felsorolt jogviszonyok alapján a nyugdíj/ellátás/járandóság szüneteltetésére abban az esetben is sor kerül, ha a jogosult a nyugdíjkorhatárt betöltötte.Visszatérve a közalkalmazotti jogviszony alapján történő szüneteltetés szabályaira, a nyugellátás szüneteltetésének szempontjából annak a jogviszonynak van jelentősége, amelyben a nyugellátásban/korhatár előtti ellátásban/szolgálati járandóságban részesülő foglalkoztatására sor kerül. A Tny-tv. 83/C. §-a kifejezetten az ott meghatározott jogviszonyban álló nyugdíjas/korhatár előtti ellátásban részesülő személyekre vonatkozik. Az ellátás folyósítását az elért kereset összegétől függetlenül, a jogszabályban meghatározott jogviszony fennállására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4054

3. találat: 1951-ben született pakisztáni-magyar állampolgárságú személy nyugellátása

Kérdés: Jogosult lesz nyugdíjra, és ha igen, milyen feltételekkel, az az 1951. március 3-án született pakisztáni állampolgárságú magánszemély, aki 1996. november hóban érkezett Magyarországra, 1997 januárjában megkapta a magyar állampolgárságot, és azóta egy belföldi székhelyű betéti társaság kültagjaként napi négyórás részmunkaidős munka­viszonyban áll? Amennyiben nem jogosult az ellátásra, van-e lehetősége megállapodást kötni, illetve szerezhet egyéb módon nyugdíjjogosultságot?
Részlet a válaszból: […]jövedelemmel azonos időre járó baleseti járadékot;- 1997. január 1-jétől az 1998. január 1-je előtti rendelkezések szerinti, illetve 1998. január 1-jétől a Tbj-tv.-ben meghatározott biztosítással járó jog­viszonyból származó - nyugdíjjárulék-alapot képező - keresetet, jövedelmet, több biztosítással járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségre meghatározott összeghatárig összeszámított keresetet, jövedelmet, és 1997. évben a keresettel, jövedelemmel azonos időre járó baleseti járadékot;- amennyiben a nyugdíjjárulékot a biztosítási jogviszony keretében meghatározott összeg után kellett fizetni, ezt az összeget;- az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíj-biztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény alapján a nyugdíj-biztosítási visszautalás során meghatározott beszámított jövedelmet, ha a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető összeget a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átutalták;- a felszolgálási díj 81 százalékát;- a vendéglátóüzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló 81 százalékát;- azon egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekho) alap 50 százalékát, 2008. január 1-jétől 61 százalékát, amely után a magánszemélyt terhelő ekho mértéke 15 százalék;- a Szoc-tv. szerinti munkarehabilitációs díjat;- a Tbj-tv. 30/A. § (2) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági őstermelő esetében az éves bevételének 6 százalékát.Amennyiben a kérdező az öregségi teljes vagy résznyugdíjhoz szükséges húsz, illetőleg tizenöt év szolgálati idővel nem rendelkezik, a hiányzó szolgálati idő megszerzése érdekében - a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíj-biztosítási igazgatóságán - megállapodást köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével. Így azonban kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra, illetőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idő, legfeljebb azonban öt naptári év vásárolható meg.(A nyugellátásra jogosító szolgálati idő szerzése érdekében kötött megállapodást a kedvezményezett [jogosult] személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti.)A megvásárolható szolgálati idő napokban meghatározott számát a nyugdíjigény tárgyában hozott elsőfokú határozat tartalmazza, ettől eltérő szolgálati időre megállapodást kötni nem lehet. A megállapodás megkötése a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott elsőfokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártáig kezdeményezhető, és a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3969