Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas beltag járulékai

Kérdés: 2006. január 1-jére visszamenőleg milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak egy betéti társaság nyugdíjas beltagjának, aki egyidejűleg heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal is rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...tesz-e vagysem. Ez azért lényeges körülmény, mert a kiegészítő tevékenységű társasvállalkozó (ilyennek minősül a betéti társaság nyugdíjas tagja is) utánjárulékfizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha részére a személyesközreműködése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.

Evaalany bt. kiegészítő tevékenységű tagjának közterhei

Kérdés: Milyen járulékok fizetésére kötelezett az eva hatálya alá tartozó betéti társaság nyugdíjas beltagja?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell megjegyeznünk, hogy az evaalanyiság atársas vállalkozás járulékfizetési kötelezettségére - ellentétben az egyénivállalkozásokkal - semmilyen közvetlen hatással sincs, annak az általánosszabályok szerint kell eleget tenni.A kérdésben nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.

Nyugdíjba vonuló kft.-tag jogállása

Kérdés: Egy kft. 60 százalékot meghaladó részesedéssel bíró ügyvezetője nyugdíjba vonul. Ezt követően továbbra is ellátja az ügyvezetői feladatokat, és személyesen közreműködik a társaság tevékenységében (beszerzés, gyártás, kivitelezés stb.), de nem munkaviszonyban. Milyen jogállása lesz a tulajdonosnak nyugdíjba vonulása után abban az esetben, ha az ügyvezetői feladatok ellátásáért nem részesül díjazásban, de a személyes közreműködés után jövedelmet kap? Van-e minimumjárulék-fizetési kötelezettség az ügyvezetői feladatok után?
Részlet a válaszából: […] Az érintett tag az ügyvezetői teendőket megbízásijogviszonyban láthatja el, mely esetében - díjazás hiányában - járulékfizetésikötelezettsége nem keletkezik.Emellett tagsági jogviszonya alapján személyesen isközreműködik, azaz társas vállalkozónak minősül. Pontosabban -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 25.

Nyugdíjas ügyvezető jövedelmének járulékai

Kérdés: Helyesen számolta-e el a foglalkoztató a járulékokat az alábbi jövedelmek után? Az Szja-tv. szerinti önálló tevékenység keretében egy gazdasági társaság nyugdíjas magánszemély tagja által megbízási szerződés alapján teljesített ügyvezetői megbízatás díja havi 5000 forint. Az adóalap 10 százalékos költséghányad figyelembevételével a jövedelem 90 százaléka, amely kis összegű kifizetésnek minősül, így a Tbj-tv. 5. § 1/g pontja szerint nem esik biztosítási kötelezettség alá, 11 százalékos eho fizetendő utána? Az Szja-tv. szerinti önálló tevékenység keretében egy gazdasági társaság nyugdíjas magánszemély tagja személyes közreműködésének ellenértéke 5000 forint. A tag kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóként biztosított, fizetendő-e utána baleseti járulék, illetve a tagi jogviszony alapján tételes eho?
Részlet a válaszából: […] Az első esetben megbízási jogviszonyban álló személyről vanszó, akinek e tevékenységéből származó, járulékalapot képező (adóelőlegszámításánál figyelembe veendő) havi jövedelme nem éri el a minimálbért, tehátnem terjed ki rá a biztosítás. Ennek megfelelően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Nyugdíjas ügyvezető szerződése

Kérdés: Milyen szerződésre van szükség egy tulajdoni részesedéssel rendelkező nyugdíjas ügyvezető esetében, hogy a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett jövedelem után csak 5 százalékos baleseti járulékot kelljen fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...vezetőtisztségviselőjének jogviszonyát munkaviszony létesítésének hiányában kvázimegbízási jogviszonynak kell tekinteni. Így a nyugdíjas tag ügyvezetőkénttörténő személyes közreműködésének díja munkaszerződés esetén a munkaviszonyra,ennek hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.

Nyugdíjas ügyvezető jogállása

Kérdés: Egy kft. 50+30+10+10 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkező tagjai közül a 30 százalékos tulajdonos, kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő nyugdíjas tag látja el az ügyvezetői teendőket. Jogszerű-e, ha a társaság a nyugdíjas ügyvezetőnek a személyes közreműködése alapján kifizetett jövedelem után 5 százalék baleseti járulékot számol el? Megbízási szerződésben kell-e rögzíteni a vezetői tisztség ellátását, vagy elegendő a taggyűlési határozat? A társasági szerződés mellékszolgáltatást nem állapít meg.
Részlet a válaszából: […] ...közreműködés módját, feltételeit nem. Amennyiben a taggyűlési határozat a kérdésben leírtaknak megfelelően azt rögzíti, hogy a nyugdíjas tag a megbízási jogviszony keretében ellátott ügyvezetésért díjazásban nem részesül, az egyéb adminisztrációs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.

Nyugdíjas ügyvezető jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban foglalkoztatható a 100 százalékos tulajdonú nyugdíjas ügyvezető? Állásfoglalások, bírósági végzések egymásnak ellentmondóan foglalják össze ezt a témakört. A Gt. 30. § (3) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő jogviszonyára - amennyiben nem munkaviszony keretében látja el - a megbízási szerződés szabályai az irányadóak. Legjobb tudomásunk szerint 100 százalékos tulajdoni hányad esetén a munkaviszony létesítése kizárt, de van olyan állásfoglalásunk, hogy megbízás sem jöhet szóba, mivel egybeesne a megbízó és megbízott személye, ebből következően tehát az ilyen tagok csak társas vállalkozóként lehetnek biztosítottak. APEH-tájékoztatás ezt megerősítette. Ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság Kf. 1.35.501/200/4. sz. ítélete arról szól, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tag, mert ügyvezetői tevékenységet folytat, biztosított, így utána nem baleseti járulékot, hanem társadalombiztosítási járulékot kell fizetni. Tehát ha egy tag egyben ügyvezető, akkor tb-szempontból előbb ügyvezető, aztán tag. Mikor járunk el helyesen, melyik fórum véleménye az erősebb, illetve mely jogszabályhely alkalmazása vonatkozik erre az esetre?
Részlet a válaszából: […] A kérdés egy valóban feloldatlan ellentmondást érint. Ezentúlmenően egy olyan rangsorolásra késztet, amelyet nem tisztünk elvégezni.Ezért válaszunkban csupán a lehetséges döntési alternatívákat vázoljuk fel. Akérdezőnk által említett legfelsőbb bírósági ítélet az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.

Evás vállalkozó osztalékának közterhei

Kérdés: Felveheti-e osztalékként egy kettős könyvvitelt vezető, eva hatálya alá tartozó társaság nyugdíjas tagja a bevételeiből az eva és az iparűzési adó levonása után fennmaradó összeget, vagy ezenkívül kell-e valamilyen járulékot vagy egyéb adót fizetniük? Hogyan változik a kötelezettség egy bevételi nyilvántartást vezető evás társaság heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkező tagja esetében?
Részlet a válaszából: […] ...tekintettel ténylegesen kifizetett(elszámolt) járulékalapot képező jövedelem után az 5 százalékos mértékűbaleseti járulékot (a nyugdíjas tag után), illetőleg a 29 százalékostársadalombiztosítási és az összességében 12,5 százalékos mértékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.

Tagi mellékszolgáltatást végző nyugdíjas tag közterhei

Kérdés: Egy kft. nyugdíjas tagja tagi mellékszolgáltatásként tb- és munkaügyi feladatokat lát el havi 60000 forintért, mely után a cég megfizeti az 5 százalékos baleseti járulékot és a tételes eho-t. Az szja-bevallás melyik sorában kell levezetni a nyugdíjas tagi mellékszolgáltatást végző által a bevétellel szemben elszámolt költségeket? Kell-e a tagnak személyi jövedelemadót fizetnie a költségek levonása utáni rész után?
Részlet a válaszából: […] A külön szerződés szerint teljesített tagimellékszolgáltatásra akkor vonatkozik az Szja-tv. 16. §-a szerinti önállótevékenység szabálya, ha a tag bevétele érdekében felmerült költségeket atársaság nem számolja el a költségei között. Ebben az esetben a tag a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 13.

Nyugdíjas társas vállalkozónak adott étkezési utalvány közterhei

Kérdés: A 44 százalékos személyi jövedelemadó mellett milyen járulékokat kell vonni, illetve fizetni a társaságnak egy nyugdíjas társas vállalkozó részére adott étkezési utalvány értéke után?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a társas vállalkozás által a társas vállalkozónak adott étkezési utalvány - tekintve, hogy az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.17. alpontjában meghatározott havi 3500 forintig terjedő adómentes határ csak a munkaviszonyban álló dolgozó esetében vehető figyelembe -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 14.
1
2
3