Szolgálati idő utólagos módosítása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a nyugdíj elbírálása során nem fogadtak el szolgálati időként 250 nap egyéni vállalkozói jogviszonyt az 1992-es évben arra hivatkozva, hogy csak baleseti járulékot kellett fizetnie? Ugyancsak nem fogadták el a középiskolai tanulmányai alatt kb. másfél évig végzett rikkancs tevékenységet, annak ellenére, hogy két hiteles tanú jegyzőkönyvben is igazolta a jogviszony meglétét, amiről egyébként semmilyen dokumentummal nem rendelkezik. A nyugdíjat megállapító határozatban erről a jogviszonyról egyáltalán nem rendelkeztek, annak ellenére, hogy abban az időben a nyugdíjjárulék levonása megtörtént.
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozót, továbbá a társas vállalkozás tagját akkor kellett kiegészítő tevékenységet folytatónak tekinteni, ha egyidejűlega) munkaviszonyban, szövetkezeti tagsági jogviszonyban állt - ide nem értve a mezőgazdasági szövetkezet tagját -, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Kényszervállalkozó nyugdíjas adója és költségei

Kérdés: Hogyan tud vállalkozni egy rokkantnyugdíjas magánszemély, aki alacsony nyugdíja miatt indítaná el vállalkozását? Milyen adózási feltételek vonatkoznak rá, és milyen kiadásokat számolhat el?
Részlet a válaszából: […] ...megkezdését közvetlenül megelőző adóévben az egyénivállalkozói bevétele a 8 millió forintot nem haladta meg, és nem állmunkaviszonyban, és az egyéni vállalkozói bevétele az adóévben sem haladja mega 8 millió forintot. Az átalányadózás kizárólag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas beltag járulékai

Kérdés: 2006. január 1-jére visszamenőleg milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak egy betéti társaság nyugdíjas beltagjának, aki egyidejűleg heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal is rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozás az 5 százalékos mértékű balesetijárulékot köteles megfizetni. A szóban forgó nyugdíjas személy a főfoglalkozásából(munkaviszonyából) származó járulékalapot képező jövedelme utánnyugdíjjárulékot és - 2006. augusztus 31-éig -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.

Evaalany bt. kiegészítő tevékenységű tagjának közterhei

Kérdés: Milyen járulékok fizetésére kötelezett az eva hatálya alá tartozó betéti társaság nyugdíjas beltagja?
Részlet a válaszából: […] ...baleseti járulékot (2006. szeptember 1-jétől 10 százalékos mértékűegészségügyi szolgáltatási járulékot) kell fizetni,- munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányulójogviszonyban kapcsolódik be a társaság tevékenységébe, akkor az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.

Nyugdíjba vonuló kft.-tag jogállása

Kérdés: Egy kft. 60 százalékot meghaladó részesedéssel bíró ügyvezetője nyugdíjba vonul. Ezt követően továbbra is ellátja az ügyvezetői feladatokat, és személyesen közreműködik a társaság tevékenységében (beszerzés, gyártás, kivitelezés stb.), de nem munkaviszonyban. Milyen jogállása lesz a tulajdonosnak nyugdíjba vonulása után abban az esetben, ha az ügyvezetői feladatok ellátásáért nem részesül díjazásban, de a személyes közreműködés után jövedelmet kap? Van-e minimumjárulék-fizetési kötelezettség az ügyvezetői feladatok után?
Részlet a válaszából: […] Az érintett tag az ügyvezetői teendőket megbízásijogviszonyban láthatja el, mely esetében - díjazás hiányában - járulékfizetésikötelezettsége nem keletkezik.Emellett tagsági jogviszonya alapján személyesen isközreműködik, azaz társas vállalkozónak minősül. Pontosabban -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 25.

Nyugdíjas munkavállaló közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik annak a kft.-nek, amely egy saját jogú nyugdíjas személyt foglalkoztat teljes munkaidőben 70 ezer forint bruttó munkabér ellenében? Mennyi lesz a dolgozó nettó fizetése?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből sajnos nem derül ki, hogy a foglalkoztatásramilyen jogviszonyban kerül sor, így - a legvalószínűbbnek tartottmunkaviszonyon túl - más lehetőségekre is kitérünk.Munkaviszony esetén a társaságot 29 százaléktársadalombiztosítási járulék (Tbj-tv. 20. §) és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

Evaalany társas vállalkozó 4 százalékos eho-ja

Kérdés: Kötelezett-e az adott évben megszerzett árbevétele után a 4 százalékos eho fizetésére az az evaalany társas vállalkozó, aki tevékenységét heti 36 órás munkaviszony mellett végzi, és a vállalkozásból semmilyen jövedelmet nem vesz fel?
Részlet a válaszából: […] A 4 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást amagánszemély által kizárólag a következő jogcímen megszerzett jövedelmek utánkell megfizetni: - a vállalkozásból kivont jövedelem, - az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, - a 25, illetőleg 35...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

Nyugdíjas ügyvezető szerződése

Kérdés: Milyen szerződésre van szükség egy tulajdoni részesedéssel rendelkező nyugdíjas ügyvezető esetében, hogy a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett jövedelem után csak 5 százalékos baleseti járulékot kelljen fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...a kft. tagja társas vállalkozónak csak akkor minősül, ha atársaság tevékenységében történő személyes közreműködése nem munkaviszony vagymegbízási jogviszony keretében valósul meg. A Gt. 30. § (3) bekezdése azonbanúgy rendelkezik, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.

Csökkent munkaképességű beltag közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetnie egy betéti társaság beltagjának, aki heti 40 órában dolgozik saját cégében, nincs máshol 36 órát meghaladó munkaviszonya, és munkaképességét ötven százalékban elvesztette? Hogyan változik a helyzet, amennyiben munkaképesség csökkenése 67 százalékos? Meg kell-e fizetnie a minimálbér után a járulékokat abban az esetben, ha nem vesz fel tagi jövedelmet? A levont 4 százalék és 8,5 százalék nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetnie, vagy csak a 18 és 11 százalékot? Hol található minderre törvényi hivatkozást?
Részlet a válaszából: […] Betéti társaság tagjáról van szó, aki a társaságtevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, tehát - a Tbj-tv. 4. §c) pontja értelmében - társas vállalkozónak minősül.Mégpedig az első esetben főfoglalkozású társasvállalkozónak, mivel az 50...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Nyugdíjas ügyvezető jogállása

Kérdés: Egy kft. 50+30+10+10 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkező tagjai közül a 30 százalékos tulajdonos, kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő nyugdíjas tag látja el az ügyvezetői teendőket. Jogszerű-e, ha a társaság a nyugdíjas ügyvezetőnek a személyes közreműködése alapján kifizetett jövedelem után 5 százalék baleseti járulékot számol el? Megbízási szerződésben kell-e rögzíteni a vezetői tisztség ellátását, vagy elegendő a taggyűlési határozat? A társasági szerződés mellékszolgáltatást nem állapít meg.
Részlet a válaszából: […] ...Gt. 30. § (3) bekezdése értelmében az ügyvezető azügyvezetői teendőket munkaviszony keretében látja el, munkaszerződés hiányábanpedig jogviszonyára a megbízás szabályait kell alkalmazni. E főszabálytól eltérően a tag ügyvezető társasvállalkozóként köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.
1
2
3
4