Prémiumévek programban részt vevő közalkalmazott jubileumi jutalma

Kérdés: Jogosult lesz-e a 40 éves jubileumi jutalomra az a személy, aki 2008. július 1-jétől részt vesz a prémiumévek programban, amely 2012. június 4-én szűnik meg, mert előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá? A munkavállaló a jogviszony megszűnésekor 39 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...megszüntetheti, ha az előrehozottöregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatosfeltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkezőközalkalmazott azt írásban kérelmezi) 2012. január 1-jétől hatályon kívülhelyezték.A Kjt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

Kedvezményes nyugdíjra jogosult közalkalmazott nő felmentése

Kérdés: Megszüntethető-e nyugdíjjogosultság címén felmentéssel a 40 évi jogosultsági idővel rendelkező öregségi teljes nyugdíjra életkortól függetlenül jogosult közalkalmazotti jogviszonyban álló nő jogviszonya, illetve vonatkozik-e rá a kedvezményes jubileumi jutalomra való jogosultság?
Részlet a válaszából: […] ...a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, haa közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési időkezdetének napján nyugdíjasnak minősül (37/B. §), illetve az előrehozottöregségi nyugdíjjogosultság életkori...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.

1956-ban született közalkalmazott kedvezményes nyugdíjazása

Kérdés: Beszámítható-e a szünidei foglalkoztatás ideje a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év szolgálati időbe annak az 1956-ban született nőnek az esetében, akinek így 2012. február 25-én lenne meg a 40 éve? Újból meg kell-e kérni a szolgálati időt a kedvezményes nyugdíj igénylése esetén? Mennyi időre mentheti fel a munkáltató a munkavégzés alól a közalkalmazottat, amennyiben kéri a munkaviszony felmentéssel történő megszüntetését? Munkáltatói jogkör mérlegelése alapján, vagy a Kjt. felmentési időre vonatkozó rész szerint?
Részlet a válaszából: […] ...történőmegszüntetésének lehetséges esetei között szerepel, ha a) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleglegkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, illetveb) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.

Nők részére járó kedvezményes nyugdíj

Kérdés: A kilépés melyik formáját kell választani, és jár-e felmentési idő abban az esetben, ha a munkavállaló igénybe kívánja venni a nők részére járó korkedvezményes nyugdíjat? Hogyan igazolható a GYES időszaka a szolgálati idő beszámításához?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíjára vált jogosulttá. Így a munkáltatói rendesfelmondással járó kedvezmény – miszerint a munkáltató legalább a felmentési időfelére köteles a munkavállalót a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni -sem jár a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

1952-ben született közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen módon szüntetheti meg a jogviszonyát egy közalkalmazott nő, aki 2011. május 11-én tölti be az 59. életévét, és akkor előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni? Kérheti-e a felmentését, ha igen, mikor és milyen módon? A munkáltató köteles-e felmenteni, vagy más lehetőséggel is élhet?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyát, ha az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultságéletkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb afelmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi. Aközalkalmazottnak e rendelkezés alapján tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Prémiumévek program

Kérdés: Mik a prémiumévek programban való részvétel feltételei, milyen jogkövetkezménye van a munkáltató felajánlási kötelezettsége elmulasztásának, milyen az általánostól eltérő foglalkoztatási szabályokat kell alkalmazni a prémiumévek programban részt vevő közalkalmazottra a közalkalmazotti jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...–, a 24. hónapig hátralévő időre járó juttatást, delegfeljebb a prémiumévek programba történő belépés időpontjában őt megilletőfelmentési időből a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára járó díjazás ésvégkielégítés együttes összegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

1952-ben született közalkalmazott

Kérdés: Mikor kezdheti meg a felmentési idejét az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez az az 1952. október 4-én született közalkalmazott, aki 1967. december 1. óta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyből 20 év közalkalmazotti jogviszony, ebből 5 év a jelenlegi munkahelyén? Milyen juttatásokra lesz jogosult a munkavállaló egy esetleges munkáltatói felmondás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyát,ha az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálatiidővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napjánrendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi. Ez a szabály azért került be atörvénybe, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

Közalkalmazott felmentési ideje

Kérdés: Mi lesz a felmentési idő végdátuma annak az 1951-ben született közalkalmazottnak az esetében, aki 1984 óta dolgozik egy intézménynél, megváltozott családi körülményei miatt 2009. május 14-től kérte a munkavégzés alóli felmentését, de korábban már elkezdte intézni az öregségi nyugdíját? Megszakad-e a felmentési idő a nyugdíj megállapításának napjával? Jogosult-e a munkavállaló végkielégítésre annak ellenére, hogy ő kérte a felmentését? Munkaviszonyban töltött időnek számít-e a felmentési idő, és jár-e szabadság a tartamára?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmatlanná vált, vagy munkáját nem végzi megfelelően;d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleglegkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül; illetvee) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.

Nyugdíjas munkavállaló felmondása

Kérdés: Van-e felmondási ideje a nyugdíjas munkavállalónak, és ha igen, jár-e fizetés, illetve végkielégítés erre az időszakra?
Részlet a válaszából: […] ...meg.A munkáltató rendes felmondása esetén köteles amunkavállalót a felmondási időnek megfelelő időre a munkavégzés alólfelmenteni. A felmentési idő felét a munkavállaló kívánságának megfelelő időbenés részletekben kell megadni.A munkavégzés alóli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 10.

Nyugdíjba vonuló munkavállaló felmondási ideje

Kérdés: Jár-e felmondási idő, és ha igen, mennyi annak a 2008. december 9-től előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló személynek, aki 12 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén középvezetőként?
Részlet a válaszából: […] ...egész napként kell figyelembevenni. Az Mt. 93. § (2) bekezdése értelmében a munkavégzés alól amunkavállalót – legalább a felmentési idő felének megfelelő időtartamban – akívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.Az Mt. 93. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 16.
1
2