Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas beltag járulékai

Kérdés: 2006. január 1-jére visszamenőleg milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak egy betéti társaság nyugdíjas beltagjának, aki egyidejűleg heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal is rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelemre szert tesz-e vagysem. Ez azért lényeges körülmény, mert a kiegészítő tevékenységű társasvállalkozó (ilyennek minősül a betéti társaság nyugdíjas tagja is) utánjárulékfizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha részére a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.

Evaalany bt. kiegészítő tevékenységű tagjának közterhei

Kérdés: Milyen járulékok fizetésére kötelezett az eva hatálya alá tartozó betéti társaság nyugdíjas beltagja?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell megjegyeznünk, hogy az evaalanyiság atársas vállalkozás járulékfizetési kötelezettségére - ellentétben az egyénivállalkozásokkal - semmilyen közvetlen hatással sincs, annak az általánosszabályok szerint kell eleget tenni.A kérdésben nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.

Csökkent munkaképességű beltag közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetnie egy betéti társaság beltagjának, aki heti 40 órában dolgozik saját cégében, nincs máshol 36 órát meghaladó munkaviszonya, és munkaképességét ötven százalékban elvesztette? Hogyan változik a helyzet, amennyiben munkaképesség csökkenése 67 százalékos? Meg kell-e fizetnie a minimálbér után a járulékokat abban az esetben, ha nem vesz fel tagi jövedelmet? A levont 4 százalék és 8,5 százalék nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetnie, vagy csak a 18 és 11 százalékot? Hol található minderre törvényi hivatkozást?
Részlet a válaszából: […] ...tagjáról van szó, aki a társaságtevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, tehát - a Tbj-tv. 4. §c) pontja értelmében - társas vállalkozónak minősül.Mégpedig az első esetben főfoglalkozású társasvállalkozónak, mivel az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Nyugdíjas evás társas vállalkozó járuléka

Kérdés: Milyen alap után kell megfizetni a baleseti járulékot az eva hatálya alá tartozó betéti társaság személyesen közreműködő tagja esetében, aki 2005. november 1-jétől nyugdíjassá válik?
Részlet a válaszából: […] A társas vállalkozások esetében - ellentétben az egyénivállalkozókkal - az eva választása nincs hatással a járulékalapra. Ez a kérdésben említett, kiegészítő tevékenységet folytatótársas vállalkozó esetében azt jelenti, hogy a társaság az 5 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.

Nyugdíjas ügyvezető jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban foglalkoztatható a 100 százalékos tulajdonú nyugdíjas ügyvezető? Állásfoglalások, bírósági végzések egymásnak ellentmondóan foglalják össze ezt a témakört. A Gt. 30. § (3) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő jogviszonyára - amennyiben nem munkaviszony keretében látja el - a megbízási szerződés szabályai az irányadóak. Legjobb tudomásunk szerint 100 százalékos tulajdoni hányad esetén a munkaviszony létesítése kizárt, de van olyan állásfoglalásunk, hogy megbízás sem jöhet szóba, mivel egybeesne a megbízó és megbízott személye, ebből következően tehát az ilyen tagok csak társas vállalkozóként lehetnek biztosítottak. APEH-tájékoztatás ezt megerősítette. Ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság Kf. 1.35.501/200/4. sz. ítélete arról szól, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tag, mert ügyvezetői tevékenységet folytat, biztosított, így utána nem baleseti járulékot, hanem társadalombiztosítási járulékot kell fizetni. Tehát ha egy tag egyben ügyvezető, akkor tb-szempontból előbb ügyvezető, aztán tag. Mikor járunk el helyesen, melyik fórum véleménye az erősebb, illetve mely jogszabályhely alkalmazása vonatkozik erre az esetre?
Részlet a válaszából: […] ...szerint köteles ellátni. Továbbáaz adóhatóság azon álláspontja is ismert, mely szerint az egyszemélyes kft.tagja (vagy a kétszemélyes betéti társaság beltagja) esetében a megbízásijogviszony sem nem jöhet szóba, mivel esetükben egybeesne a megbízó és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.

Végelszámoló kültag jogviszonya

Kérdés: Kell-e járulékot fizetni egy betéti társaság kültagjának attól az időponttól kezdődően, hogy a Cégbíróság végelszámolásra jelölte ki? A kültag a társaságban személyesen nem közreműködött, de miután a beltag meghalt, a kültag egyedül maradt, így a Cégbíróság a vállalkozás megszüntetését rendelte el, és a kültagot jelölte ki végelszámolónak.
Részlet a válaszából: […] ...betéti társaság bel- és kültagját a Tbj-tv. 4. § d) 1.alpontja értelmében akkor kell társas vállalkozónak tekinteni, ha a társaságtevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszonyvagy megbízási jogviszony keretében történik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 8.

Őstermelő beltag járulékfizetése

Kérdés: Magánszemély őstermelő megfizeti a 11 százalék eho-t, egyébként rokkantsági nyugdíjban részesül. Ezen túlmenően egy betéti társaság beltagja, de ott járulékalapot képező jövedelemben nem részesül. Van-e a betéti társaságnak járulék-, illetve tételes eho-fizetési kötelezettsége vele kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...társadalombiztosítási kötelezettsége a betéti társaságnak, ha a beltag személyesen semmilyen formában nem vesz részt a tevékenységében. Ezzel ellentétben, ha a beltag személyesen munkát végez (pl. üzletvezető), akkor társas vállalkozónak, mégpedig ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Segítő családtag biztosítása

Kérdés: Saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozó édesanyja segítő családtagként besegít a vállalkozásba díjazás nélkül. Milyen bejelentési, nyilvántartási kötelezettsége van az egyéni vállalkozónak, és milyen szerződést, megállapodást kell kötnie édesanyjával?
Részlet a válaszából: […] ...első kérdés, hogy kinek lehet segítő családtagja?A Tbj-tv. 4. §-ának g) pontja értelmében az egyéni vállalkozónak, a betéti társaság, illetve a közkereseti társaság természetes személy tagjának.Ugyanez a jogszabályi hely meghatározza azt is, hogy ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.

Rendszeres szociális járadékban részesülő beltag járulékai

Kérdés: Amennyiben egy betéti társaság beltagjánál 50 százalékos vagy 67 százalékos munkaképesség-csökkenést állapít meg az illetékes orvosi bizottság (leszázalékolják), milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik ez után? Beszélhetünk-e egyáltalán 50 százalékos szociális járadékosról bt. beltagja esetében, és ha igen, hány órában foglalkoztatható a betéti társaságban?
Részlet a válaszából: […] A kérdés összetettsége miatt, a könnyebb érthetőség, illetve áttekinthetőség érdekében két részre bontva - előbb az 50 százalékos, majd a 67 százalékos mértékű munkaképesség-csökkenés esetére vonatkoztatva - taglaljuk az idevonatkozó szabályokat. Az 50 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 6.

A gazdasági társaságok ügyvezetőjének jogállása

Kérdés: Elláthatja-e az ügyvezetői teendőket tagi jogviszonyban egy korlátolt felelősségű társaság személyesen közreműködő, nyugdíjas tagja?
Részlet a válaszából: […] ...14."Az ítélet alapján több kérdés is felmerül bennünk:a) A jogi minősítés vonatkozik-e más társasági formák (közkereseti társaság, betéti társaság) vezető tisztségviselőire is? A jogszabályok e tekintetben a következők: - 2003. Tbj-tv. 4. § d) 1. pont:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.
1
2