Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie a vállalkozásnak a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak fizetett 50 000 forint megbízási díj után?
Részlet a válaszából: […] ...napraannak harmincadrészét. Amennyiben igen, akkor a Tbj-tv. 5. § (2) bekezdésealapján a biztosítás és a járulékalapot képező (adóelőleg számításánálfigyelembe veendő) jövedelem után 29 százalék tb-járulékot kell fizetnie atársaságnak, míg az érintettet 8...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem eho-ja

Kérdés: A teljes bevétel, vagy csak az egymillió forint feletti rész után kell megfizetni a négyszázalékos mértékű eho-t az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] ...Azegészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékosmértékű egészségügyi hozzájárulást előlegként, az adóelőleg, illetőleg akülönadó megfizetésével egyidejűleg negyedévente állapítja meg, és atárgynegyedévet követő hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Nyugdíjas munkavállaló közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik annak a kft.-nek, amely egy saját jogú nyugdíjas személyt foglalkoztat teljes munkaidőben 70 ezer forint bruttó munkabér ellenében? Mennyi lesz a dolgozó nettó fizetése?
Részlet a válaszából: […] ...a megbízási jogviszony. Ebben az esetben -feltételezve, hogy a megbízott nem tételes költségelszámolást választ - ajárulék, illetve adóelőleg számításánál figyelembe veendő havi jövedelem: 70000 forint x 90 százalék = 63 000 forint. Ez után kell a cégnek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

Evaalany társas vállalkozó 4 százalékos eho-ja

Kérdés: Kötelezett-e az adott évben megszerzett árbevétele után a 4 százalékos eho fizetésére az az evaalany társas vállalkozó, aki tevékenységét heti 36 órás munkaviszony mellett végzi, és a vállalkozásból semmilyen jövedelmet nem vesz fel?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése].Továbbá a többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékfizetésének alapjaaz Eva-tv.-ben meghatározott adóalap (adóelőleg-alap) 4 százaléka [Tbj-tv. 29/A§ (4)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem elszámolása

Kérdés: Alkalmazható-e a 10 százalékos költséghányad-elszámolás a jövedelem meghatározásánál, illetve terheli-e 11 százalékos eho-fizetési kötelezettség az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet, amelynek bevallása az Szja-tv. 74. § (7) bekezdése szerint történik?
Részlet a válaszából: […] ...meg. Az Eho-tv. 3. § (1) bekezdése alapján 11 százalékosegészségügyi hozzájárulást az összevont adóalapba tartozó jövedelemnél azadóelőleg megállapítása során figyelembe vett összeg után kell megfizetni. AzSzja-tv. 74. § (6) bekezdése szerint a kifizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Nyugdíjas ügyvezető jövedelmének járulékai

Kérdés: Helyesen számolta-e el a foglalkoztató a járulékokat az alábbi jövedelmek után? Az Szja-tv. szerinti önálló tevékenység keretében egy gazdasági társaság nyugdíjas magánszemély tagja által megbízási szerződés alapján teljesített ügyvezetői megbízatás díja havi 5000 forint. Az adóalap 10 százalékos költséghányad figyelembevételével a jövedelem 90 százaléka, amely kis összegű kifizetésnek minősül, így a Tbj-tv. 5. § 1/g pontja szerint nem esik biztosítási kötelezettség alá, 11 százalékos eho fizetendő utána? Az Szja-tv. szerinti önálló tevékenység keretében egy gazdasági társaság nyugdíjas magánszemély tagja személyes közreműködésének ellenértéke 5000 forint. A tag kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóként biztosított, fizetendő-e utána baleseti járulék, illetve a tagi jogviszony alapján tételes eho?
Részlet a válaszából: […] ...első esetben megbízási jogviszonyban álló személyről vanszó, akinek e tevékenységéből származó, járulékalapot képező (adóelőlegszámításánál figyelembe veendő) havi jövedelme nem éri el a minimálbért, tehátnem terjed ki rá a biztosítás. Ennek megfelelően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Nyugdíjas ügyvezető jogállása

Kérdés: Egy kft. 50+30+10+10 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkező tagjai közül a 30 százalékos tulajdonos, kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő nyugdíjas tag látja el az ügyvezetői teendőket. Jogszerű-e, ha a társaság a nyugdíjas ügyvezetőnek a személyes közreműködése alapján kifizetett jövedelem után 5 százalék baleseti járulékot számol el? Megbízási szerződésben kell-e rögzíteni a vezetői tisztség ellátását, vagy elegendő a taggyűlési határozat? A társasági szerződés mellékszolgáltatást nem állapít meg.
Részlet a válaszából: […] ...havi 1950 forintos tételes eho-t, viszont megilleti az adójóváírás.Megbízás esetén azt kell vizsgálni, hogy járulékalapot képező(adóelőleg számításánál jövedelemként figyelembe veendő) havi jövedelme eléri-ea tárgyhónapot megelőző hónap első napján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.

Nyugdíjas munkavállaló járulékai

Kérdés: Kell-e járulékot fizetni egy 1945-ben született, saját jogú nyugdíjas munkavállaló után, aki napi 8 órás munkaviszonyban dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezik egyértelműen, hogy abiztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett ésjárulékalapot képező (például adóelőleg számításánál jövedelemként figyelembeveendő) jövedelmek után a foglalkoztatónak 29...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 25.

Német kisebbségi tulajdonos ügyvezető közterhei

Kérdés: Magyarországon bejegyzett kft.-ben 4 százalékos tulajdoni részesedéssel bíró, németországi lakhellyel rendelkező és ott német öregségi nyugdíjat kapó ügyvezető havonta 1-2 napot tartózkodik Magyarországon a kft. ügyvezetői teendőinek ellátása érdekében, míg a többi napon telefonon látja el ebbéli feladatait. Munkájáért nem osztalékot, hanem havi 75 ezer forint díjazást számol el a cég, amiből levonják az szja-t, és befizetik a havi 3450 forintos eho-t. Eddig vállalkozási szerződés alapján dolgozott, amit jogász készített. 2004. május 1. után - úgy tudja a cég - ha hozza a nyugdíjigazolást, akkor az eho-n kívül 5 százalék baleseti járulékot kell fizetnie és erre megbízási szerződést kell kötni, és nem vállalkozóit. Kell-e mást is fizetni? Helyesen járt-e el a cég eddig és most?
Részlet a válaszából: […] ...hanem az általános szabályok szerint, hiszen az említett kizárás 2004. május 1-jétől nincs hatályban.Ennek megfelelően az ügyvezető adóelőlegének számításánál figyelembe veendő jövedelme után 29 százalék társadalombiztosítási járulékot kell (illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 9.

Baleseti járulék

Kérdés: A kft. nyugdíjas tagjai személyesen közreműködnek a társaság tevékenységében, amiért díjazásban részesülnek. Milyen járulékfizetési kötelezettség áll fenn a részükre kifizetett jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] ...szerint: "az összevont adóalapba tartozó, az önálló és a nem önálló tevékenységből származó bevételnek azon része, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni, ideértve az Szja-tv.-ben szabályozott kis összegű kifizetésből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 15.