Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie a vállalkozásnak a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak fizetett 50 000 forint megbízási díj után?
Részlet a válaszából: […] ...is létesítsen cégével. Ebben azesetben azt kell vizsgálni, hogy havi megbízási díjának költséghányaddalcsökkentett összege eléri-e a minimálbér 30 százalékát, illetve naptári napraannak harmincadrészét. Amennyiben igen, akkor a Tbj-tv. 5. § (2) bekezdésealapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Egészségügyi szolgáltatási járulék ellenében járó ellátás

Kérdés: Mire jogosít az újonnan bevezetett 10 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulék?
Részlet a válaszából: […] ...jogosult egészségügyi szolgáltatásra. Ennek az egészségügyi szolgáltatásijáruléknak a mértéke azonban 15 százalék, alapja pedig a minimálbér. Ezért"cserében" egészségügyi szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.

Tiszteletdíjas polgármester járulékai

Kérdés: Törvényszerű-e egy tiszteletdíjas polgármester tiszteletdíjából a 4 százalék egészségbiztosítási járulék, a 8,5 százalék nyugdíjjárulék és a 4 százalék egészségügyi hozzájárulás levonása? Kell-e 4 százalék egészségügyi hozzájárulást vonni egy tiszteletdíjas polgármester felügyelőbizottságban ellátott munkája alapján fizetett tiszteletdíjból, amely nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] ...amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek minősülő díjazása eléri atárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegénekharminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét [Tbj-tv. 5.§ (1) és (2) bekezdései]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

Nyugdíjas ügyvezető jövedelmének járulékai

Kérdés: Helyesen számolta-e el a foglalkoztató a járulékokat az alábbi jövedelmek után? Az Szja-tv. szerinti önálló tevékenység keretében egy gazdasági társaság nyugdíjas magánszemély tagja által megbízási szerződés alapján teljesített ügyvezetői megbízatás díja havi 5000 forint. Az adóalap 10 százalékos költséghányad figyelembevételével a jövedelem 90 százaléka, amely kis összegű kifizetésnek minősül, így a Tbj-tv. 5. § 1/g pontja szerint nem esik biztosítási kötelezettség alá, 11 százalékos eho fizetendő utána? Az Szja-tv. szerinti önálló tevékenység keretében egy gazdasági társaság nyugdíjas magánszemély tagja személyes közreműködésének ellenértéke 5000 forint. A tag kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóként biztosított, fizetendő-e utána baleseti járulék, illetve a tagi jogviszony alapján tételes eho?
Részlet a válaszából: […] ...akinek e tevékenységéből származó, járulékalapot képező (adóelőlegszámításánál figyelembe veendő) havi jövedelme nem éri el a minimálbért, tehátnem terjed ki rá a biztosítás. Ennek megfelelően a megbízásból származójövedelme után 11 százalék eho-t...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Nyugdíjas ügyvezető szerződése

Kérdés: Milyen szerződésre van szükség egy tulajdoni részesedéssel rendelkező nyugdíjas ügyvezető esetében, hogy a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett jövedelem után csak 5 százalékos baleseti járulékot kelljen fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...a megbízási jogviszonyra irányadó általános szabályok szerint -tehát az utóbbinál csak a biztosítási jogviszonyt eredményező, a minimálbér 30százalékát meghaladó díjazás esetén - járulékköteles, és 29...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.

Csökkent munkaképességű beltag közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetnie egy betéti társaság beltagjának, aki heti 40 órában dolgozik saját cégében, nincs máshol 36 órát meghaladó munkaviszonya, és munkaképességét ötven százalékban elvesztette? Hogyan változik a helyzet, amennyiben munkaképesség csökkenése 67 százalékos? Meg kell-e fizetnie a minimálbér után a járulékokat abban az esetben, ha nem vesz fel tagi jövedelmet? A levont 4 százalék és 8,5 százalék nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetnie, vagy csak a 18 és 11 százalékot? Hol található minderre törvényi hivatkozást?
Részlet a válaszából: […] ...alapján kifizetett (elszámolt) járulékalapot képező jövedelme, delegalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbéralapulvételével meg kell utána fizetni a 29 százalék társadalombiztosításijárulékot, a 8,5 százalék nyugdíjjárulékot, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Nyugdíjas ügyvezető jogállása

Kérdés: Egy kft. 50+30+10+10 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkező tagjai közül a 30 százalékos tulajdonos, kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő nyugdíjas tag látja el az ügyvezetői teendőket. Jogszerű-e, ha a társaság a nyugdíjas ügyvezetőnek a személyes közreműködése alapján kifizetett jövedelem után 5 százalék baleseti járulékot számol el? Megbízási szerződésben kell-e rögzíteni a vezetői tisztség ellátását, vagy elegendő a taggyűlési határozat? A társasági szerződés mellékszolgáltatást nem állapít meg.
Részlet a válaszából: […] ...számításánál jövedelemként figyelembe veendő) havi jövedelme eléri-ea tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát. Amennyiben igen, akkor biztosított után 29 százaléktb-járulékot és tételes eho-t kell fizetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.

Egyéni vállalkozó jogviszonya

Kérdés: Hogyan alakul a jogviszonya 2004. szeptember 1. és 2005. április 1. között annak az egyéni vállalkozónak, aki 2005. április 1-jén nyújtotta be nyugdíjigényét, 2004. szeptember 1-jétől visszamenőlegesen igényelve az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...járulék helyett mindössze 5 százalékbaleseti járulék terheli, aminek alapja ráadásul csak a tényleges kivét, azaznem áll fenn a minimálbér alapulvételével történő fizetési kötelezettség(Tbj-tv. 37. §).További pozitívum, hogy kiegészítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 3.

Török állampolgárságú kft. ügyvezető közterhei

Kérdés: Egy Magyarországon 1999-ben alapított kft.-nek két török állampolgárságú ügyvezetője van. Tulajdonosi részesedésük aránya: 10 százalékos nyugdíjas, ő rendelkezik a munkáltatói jogokkal, 90 százalékos tulajdonos nem nyugdíjas. A társasági szerződés nem rendelkezik sem a személyes közreműködésükről, sem a jövedelmükről. Társas vállalkozóként látják el ügyvezetői tevékenységüket, amelyért havonta a minimálbérnek megfelelő díjazásban részesülnek. Biztosítottnak minősülnek-e, és ha igen, milyen járulékfizetési kötelezettség áll fenn utánuk?
Részlet a válaszából: […] Akár belföldi, akár külföldi illetőségű tagokról van szó, abiztosítási kötelezettség fennállásához egyikük esetében -a társaságbanuralkodó tulajdoni viszonyok boncolgatása nélkül - sem fér kétség. A kérdésinkább az, hogy milyen jogviszony alapján kell biztosítottnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.

Végelszámoló kültag jogviszonya

Kérdés: Kell-e járulékot fizetni egy betéti társaság kültagjának attól az időponttól kezdődően, hogy a Cégbíróság végelszámolásra jelölte ki? A kültag a társaságban személyesen nem közreműködött, de miután a beltag meghalt, a kültag egyedül maradt, így a Cégbíróság a vállalkozás megszüntetését rendelte el, és a kültagot jelölte ki végelszámolónak.
Részlet a válaszából: […] ...fizetni a járulékokat, tehát:- főszabályként a javadalmazása, de legalább a tárgyhónapotmegelőző hónap első napján érvényes minimálbér után le kell róni a 29 százaléktb-járulékot, a 8,5 százalék nyugdíjjárulékot, a 4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 8.
1
2
3